Pilis Mentőcsoport

PILIS MENTŐCSOPORT


I. ELŐZMÉNYEK:

Az elsődleges beavatkozó szervek alaprendeltetésükből adódóan több feladatot is ellátnak (pl. a tűzoltás – és műszaki mentés), de hosszan elhúzódó, vagy speciális felkészültséget igénylő kárfelszámolási munkálatokat (kutatás-mentési műveletek, belvíz, árvíz esetén szivattyúzás, viharkárnál épületek bontása, fóliázása) nem tudnak ellátni, mert a területvédelem feladatai, és az azonnali beavatkozási kötelezettség ezt nem teszi lehetővé. Ebből kiindulva felvetődött az igény, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai irányításával, speciális mentőcsoport kerüljön létrehozásra, amely elsősorban megyén belül alkalmazható, de szükség esetén az ország bármely részén, és felkérés esetén nemzetközi segítségnyújtási feladatokban is közreműködjön.

II. SZERVEZET CÉLJA, RENDELTETÉSE, ÖSSZETÉTELE

1.      Célja

Hosszabb távon is hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

2.      Rendeltetése

A Pilis Mentőcsoport Pest megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, speciális mentőcsoport, amely képes a megye veszélyeztetettségéből adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

A Pilis Mentőcsoport alegységeiként szolgáló szervezetek (Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat, Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Magyar Vöröskereszt) már korábban is eredményesen dolgoztak együtt a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal gyakorlatok és bevetések során egyaránt.

3.      Jogi háttér

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról kiadott 234/2011.(XI.10) Kormányrendelet  alapján.

A megkeresett szervezetek egy része önálló jogi személyként (társadalmi szervezet, illetve gazdálkodó szervezet), vagy jogi személyiség nélküli társaságként (pl.: kkt) működik. A megkeresés során kinyilvánították együttműködési szándékukat, és részvételi hajlandóságukat, önállóságuk tiszteletben tartása mellett.

4.      Összetétele, állománya, felépítési elve

A szervezet társadalmi-és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai alkalmasság és szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:

            - Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)

             - Felderítési komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

             - Búvár és Vízimentő Komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

            - Kutatási Komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

            - Mentési Komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

            - Egészségügyi komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

            - Pszichoszociális Segítségnyújtó Komponens(területi polgári védelmi szervezeti forma)

            - Logisztikai komponens (területi polgári védelmi szervezeti forma)

A felderítési, búvár és vízi mentő, kutatási, mentési, logisztikai és egészségügyi, pszichoszociális segítségnyújtó komponens jelenti a jogszabály szerinti területi polgári védelmi szervezet állományát.

A mentőcsoport teljes létszáma: 63  fő

Területi polgári védelmi szervezetként a kutatási, mentési, logisztikai és egészségügyi komponens működne 63 fővel, részükre az általános szabályok szerint a lakóhely szerint illetékes polgármester adja ki a beosztó határozatot.

III. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

1. Megyei szinten a veszélyeztetett település polgármestere kezdeményezésére a megyei védelmi bizottság elnökének döntése alapján a vonatkozó jogszabályok szerint.

2. Országhatáron belül, más megye felkérésére a megyei védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján. Főszabály szerint a területi polgári védelmi szervezet működési területe a megalakításának alapjául szolgáló közigazgatási egység (megye). Más megyében a 234/2011. (XI.10) Kormányrendelet VIII. fejezete alapján történik a beavatkozás. Ebben az esetben az irányításért és a tevékenység feltételeinek megteremtéséért az adott megye védelmi bizottságának elnöke a felelős.

3. Katasztrófa sújtotta szomszédos ország területén is a 234/2011. (XI.10) Kormányrendelet alapján történik a beavatkozás.                                                      

(A polgári védelmi szervezetek egyidejű alkalmazását katasztrófa esetén a Kormány is elrendelheti.)

A mentőcsoport (területi polgári védelmi szervezet) egészében, vagy a kialakult helyzet függvényében egyes részeiben, esetleg csökkentett létszámmal is alkalmazható.

Adódhatnak olyan helyzetek - akár megyén belül, vagy más területen – amikor szükség van ugyan speciális feladatok végrehajtására, de a helyzet kezelése nem indokolja a mentőcsoport alkalmazását. Ebben az esetben a mentőcsoport részét képező, de önálló civil szervezet a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyeletének koordinálásával nyújthat segítséget önállóan, a saját működési rendjének megfelelően.

IV. KÉSZENLÉTI IDEJE:

A bevonásra tervezett önkéntes szervezetek többsége azonnali készenléti rendszerben működik, ezért reális az elvárás, hogy a riasztástól számított 1-3 órán belül megkezdje a vonulást.

V. MEGALAKÍTÁSI BÁZISA

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székhelye (1149 Budapest,Mogyoródi út 43.)

VI. FELKÉSZÍTÉSE, KIKÉPZÉSE

A mentőcsoport részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek mindazon hazai és nemzetközi vizsgákkal (búvár, vízi mentő, kisgépkezelő, hajóvezető, stb.) amellyel a feladataikat elláthatják. Ebből kifolyólag nem részesítjük őket alapképzésben, hanem a speciális hazai és nemzetközi terminológiákat, módszereket és eljárásokat ismertetjük az aktuális jogi környezetben:

 

a.)    elméleti ismeretek:

- katasztrófa-elhárítás, mentés jogszabályi előírásai,

- polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetek

- bevetés, irányítás, tervezés, szervezés,

                - nemzetközi terminológiák, fogalmak, szervezetek, módszerek, eljárások

                - nemzetközi segítésnyújtás elvei és gyakorlata,

                - mentésben való részvétel alapelvei, ENSZ INSARAG irányelvek

                - vezetési ismeretek, módszerek, csoport stratégiák, motiváció

 

b.)    gyakorlati ismeretek:

            - nyelvismeret, szakmai, illetve kommunikációs készség

            - bevetés szervezési, szükséghelyzet kezelési, mentési tapasztalatok

            - kommunikáció, híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer

            - folyamatos veszélyhelyzeti tréning, és készségfejlesztés

            - gyakorlás, gyakoroltatás, esettanulmányok megoldásával, elemzésével

            - terepen végrehajtandó gyakorlatok

 

            c. ) speciális ismeretek:

            Elméleti praktikus ismeretek a segítségnyújtás jellegének megfelelően

            - a szomszédos megyékről, országról, szokásokról

            - kárhelyzetről, munkaterületről

            - együttműködőkről és közös munkavégzésről

            - pszicho-szociális ellátásról, katasztrófa pszichológiáról

            - viselkedési kódex alapelveiről

 

            d.) alkalmasság:

            - egészségügyi, fizikai állapot, munkaalkalmasság

            - állandó és időleges védettség (védőoltás)

            - pszichikai adottságok

            - készségek, fejleszthető tulajdonságok

           - stressz helyzeti felkészítés

A mentőcsoportnak évente minimum két nap felkészítést tartunk. A felkészítés előre meghatározott munkarend szerinti riasztással indul. A beérkezést követően 6-8 óra kiképzés (elméleti felkészítés) történik, majd ezt követően indul a terepen végrehajtandó gyakorlat. Különös hangsúlyt fektetünk az INSARAG Irányelvek ismertetésére és gyakoroltatására, valamint arra, hogy az egyébként önálló csapatok megismerjék egymás eljárását, technikai eszközeit, és ennek birtokában egységesen tudjanak fellépni a katasztrófa helyzet felszámolásában.

Oklevél