Veszélyesáru-szállítás

 
A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló első egyezmény 1890-ben jött létre. Ebben Svájc és Németország szabályozta az ilyen áruk egymás közötti vasúti szállítását. 1928-ban jelentek meg először a veszélyességi bárcák, amelyek képiesen igyekezetek a veszély jellegére felhívni a figyelmet. Az ENSZ 1945 óta foglalkozik a veszélyes áruk biztonságos szállításának kérdéseivel. A közúti szállításra vonatkozó szabályzat az ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).
Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott. A Pest Megyei Katasztrófavédemi Igazgatóság hatósági jogkörén belül eljárva, az elmúlt időszakban jelentős erőfeszítéseket tett a közúti és a telephelyi ellenőrzések gyakoribbá és hatékonyabbá tétele érdekében, heti rendszerességgel végezzük a közúti és telephelyi ADR ellenőrzéseket.

A biztonság növelése és a szabályok betartásának egyik leghatékonyabb eszköze, a rendszeres ellenőrzés. Az általános tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a jogkövető magatartás csak a fokozott ellenőrzésekkel, és szigorú szankcionálással kényszeríthető ki. A terület kockázati potenciálja indokolja a szigorú fellépést. Az ellenőrzések során vizsgáljuk, hogy a közúton közlekedő, veszélyes árut szállító gépjármű vagy a járművet a veszélyes készárúval ellátó telephely betartja-e a vonatkozó jogszabályokban rögzített, szigorú kötelezettségeket. Ezen kötelezettségek azt a célt szolgálják, hogy egy esetleges baleset bekövetkezte esetén, a káresemény élet és vagyon biztonságra, továbbá a környezetre gyakorolt káros hatásait mérsékeljék vagy a minimálisra csökkentsék.

A fenti feladatok végrehajtását a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek végzik. Hatósági jogkörükön belül eljárva végzik a veszélyes áruk szállítása szabályainak megsértőivel szemben lefolytatandó eljárás első fokú hatósági tevékenységét. Végzik a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos ellenőrzések és bírságolások dokumentálását, vezetik a nyilvántartásokat, elkészíti és felterjeszti az elöljárónak az ezekkel összefüggő jelentéseket.

Közúti veszélyes áru szállítás jogszabályai:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
 • 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 •  2011. évi LXXIX. törvény: 2011. évi LXXIX. Törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről ADR
Vasúti veszélyes áru szállítás jogszabályai:
 •  2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1993. június 3-án kelt jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.
 • 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról.
 • 2011. évi XXXVII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.
 • 312/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól.

Vízi veszélyes áru szállítás jogszabályai:

 • 312/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól.
 • 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről
 • 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
Légi veszélyes áru szállítás jogszabályai:
 • 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 • 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól