Humán Szolgálat

Feladatai:
 
Felelős az Igazgatóság humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.
 
Személyzeti szakterületen:
 
 1. részt vesz a hivatásos állományúak, a közalkalmazottak és a munkavállalók szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyára és munkaviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, segíti és irányítja a KvKek személyzeti és munkaügyi tevékenységét;
 2. előkészíti és végrehajtja a megyei igazgató hatáskörébe tartozó személyzeti, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseket;
 3. szervezi és végzi az Igazgatóság létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 4. elkészíti a létszámkimutatást, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;
 5. működteti az egységes számítógépes személyzeti, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszert, adatbázisát naprakészen tartja (SZENYOR), ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét;
 6. végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja az Igazgatóságon működő szociális bizottság titkári feladatait;
 7. kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezető állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat;
 8. tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását és közreműködik az Igazgatóság ünnepségeinek, rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában;
 9. ellátja a felsőbb szintű jutalmazások, elismerések odaítélésével, adományozásával kapcsolatos javaslatok döntésre való előkészítését, az átadás megszervezését;
 10. ellátja az Igazgatóság hatáskörébe tartozó iskolarendszerű, illetve tanfolyami képzéssel és továbbképzéssel összefüggő tervezési, szervezési feladatokat, figyeli a képesítési követelményeknek való megfelelést;
 11. végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;
 12. végzi az érintett hivatásos, közalkalmazotti és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat
 13. végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat;
 14. ellátja az Igazgatóság hatáskörébe tartozó személyzeti, munkaügyi, szociális, szervezési, képzési és a fegyelmi jellegű panaszügyekkel kapcsolatos feladatokat;
 15. kapcsolatot tart az Igazgatóság nyugdíjasaival, a szolgálati járandóságban részesülőkkel, figyelemmel kíséri életkörülményeiket, végzi a velük kapcsolatos ügyeket, feladatokat;
 16. kezeli, és naprakészen vezeti az Igazgatóság és az irányítása alá tartozó KvKek személyi állománya személyi anyagait, gondoskodik az állományból távozók fogyatékba helyezett személyi anyagáról és annak nyilvántartásáról;
 17. nyilvántartja és archiválja az Igazgatóság, valamint az irányítása alá tartozó KvKek állományparancsait;
 18. közreműködik az Igazgatóság és az irányítása alá tartozó KvKek szolgálati, munkáltatói és nyugdíjas igazolvánnyal való ellátásában;
 19. végzi az Igazgatóság állományának szabadság-nyilvántartással kapcsolatos feladatait;
 20. figyelemmel kíséri a hősi- és szolgálati elhalálozással kapcsolatos feladatokat, az elhunytak hozzátartozóiról való gondoskodást;
 21. közvetlen kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a felügyeleti és az ellenőrzési tevékenységben, a szakterületet érintő központi vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 22. segítséget nyújt a hivatásos állomány fizikai felkészítésre irányuló tevékenységhez, végzi a szintfelmérést;
 23. figyelemmel kíséri és koordinálja a hivatásos állomány időszakos- és soron kívüli egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatát.
 
Fegyelmi munka terén:
 
 1. az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat; hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz a fenyítés kiszabására;
 2. az Igazgatóság hivatásos állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;
 3. az állományába tartozó közalkalmazottak által elkövetett fegyelemsértések esetében szakmai segítséget nyújt az eljárás lefolytatásához a kijelölt vizsgáló biztosnak,
 4. az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatosan jogpropaganda tevékenységet végez;
 5. együttműködik a területileg illetékes igazságügyi szervekkel, az NVSZ és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;
 6. folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, adatszolgáltatást végez a BM OKF Humán Szolgálata felé, adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;
 7. éves szinten átfogóan elemzi az Igazgatóság állományának fegyelmi helyzetét, szükség szerint javaslatokat tesz a fegyelmi megelőző munka hatékonyságának javítására.
 
Oktatási, képzési, kiképzési és sport szakterületen:
 
 1. közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását;
 2.  közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések oktatásszervezési feladatai ellátásában;
 3. koordinálja az Igazgatóság állománya polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzésének, továbbképzésének végrehajtását;
 4. koordinálja és felügyeli az ÖTE-k, az ÖTP-k és a létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait;
 5. közreműködik a területi szintű közigazgatási szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában;
 6. részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;
 7. koordinálja az Igazgatóság esélyegyenlőségi tevékenységét;
 8. koordinálja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket az Igazgatóság állománya részére;
 9. szervezi a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sport életét;
 10. jszervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;
 11. tervezi, szervezi, koordinálja a sportrendezvényeket;
 12. szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein az Igazgatóság csapatainak és versenyzőinek részvételét;
 13. a BM OKF által meghatározott határidőre elkészíti a következő év továbbképzési tervét;
 14. részt vesz a szakterületét érintő központi, regionális képzéseken, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken.
 
Munkavédelmi szakterületen:
 
 1. végzi a munkavédelemi tevékenység szakmai feladatait;
 2. szakmailag ellenőrzi az ÖTP-k és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét;
 3. szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról;
 4. évenként a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli az állományában, illetve az illetékességi területén működő, az ÖTP-k és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;
 5. évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít az állománya, és az illetékességi területén működő ÖTE-k és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről;
 6. az állományában és az ÖTP-k személyi állományát ért a Munkavédelmi Törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről a BM OKF Személyügyi Főosztályt munkaidőben bekövetkezett balesetek esetén azonnal, munkaidőn túl bekövetkezett balesetek esetén az első munkanapon telefonon tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról készített jelentést a megadott szempontok alapján annak lezárása után írásban felterjeszti;
 7. munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében részt vesz;
 8. megtartja a szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél az éves munkavédelmi bejárásokat;
 9. kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;
 10. megszervezi az állományának munkavédelmi oktatását és a vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban;
 11. elkészíti az Igazgatóság kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;
 12. végzi az Igazgatóságon valamennyi baleset kivizsgálását;
 13. megtartja az állományába felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;
 14. ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat;
 15. elvégzi a veszélyes gép, berendezés üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot és koordinálja az üzembe helyezés végrehajtását.