Szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet

A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzókban meghatározott feladatait.

Közgazdasági szakterületen:

 1. a jogszabályok alapján összeállítja az Igazgatóság költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
 2. előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre;
 3. gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti és középirányító szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;
 4. végrehajtja a személyi juttatás előirányzatának és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok monitoring rendszerével kapcsolatos feladatokat, valamint elemzéseket, prognózisokat készít;
 5. végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;
 6. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolót, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
 7. felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 8. részt vesz a Szociális Bizottságnak a szociális segélykeret felosztására vonatkozó döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
 9. ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
 10. végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
 11. közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
 12. teljesíti a személyi juttatásokkal, cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;
 13. határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;
 14. végrehajtja az államkincstárral szükséges egyeztetéseket;
 15. nem fizetők esetében intézi a fizetési felszólítások végrehajtását.

Számviteli szakterületen:

 1. összeállítja az Igazgatóság beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
 2. gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről;
 3. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
 4. felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 5. végrehajtja valamennyi bírság bevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;
 6. teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
 7. gondoskodik az Igazgatóság bevételeinek beszedéséről;
 8. felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért.

Műszaki szakterületen:

 1. tervezi és a BM OKF részére felterjeszti az Igazgatóság technikai eszköz és anyagszükségletét;
 2. végrehajtja az Igazgatóság szintű technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat;
 3. tervezi és végzi az Igazgatóság irodabútor ellátást;
 4. javaslatot tesz a tűzoltó- és polgári védelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítésére, valamint rendszerből történő kivonására;
 5. részt vesz az Igazgatóság béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében;
 6. végrehajtja az Igazgatóság hatáskörébe tartozó polgári védelmi- és tűzoltótechnikai eszközök beszerzését, nyilvántartását, üzemeltetését és üzembentartását, valamint selejtezését és értékesítését;
 7. szervezi az erre kötelezett polgári- és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát;
 8. felügyeli és ellenőrzi a HTP, ÖTP és létesítményi tűzoltóságok járműállományának nyilvántartását;
 9. végrehajtja az Igazgatóság járműállományának üzemeltetési és üzembentartási feladatait, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azok előkészítését és végrehajtását, szabályozza a járműfenntartó rendszert;
 10. végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos hatósági ügyintézést;
 11. nyilvántartja a KML és a KML-ADR járművek felszereléseit, végzi az időszakos ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat;
 12. végzi az Igazgatóság használatában lévő ingatlanok nyilvántartását, felterjeszti a BM OKF részére az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;
 13. előminősíti és véleményezi a munkáltatói kölcsön igényléseket, és felterjeszti a BM OKF-re;
 14. végzi az Igazgatóság és felújításait, karbantartásait, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;
 15. közreműködik a BM OKF által központilag lebonyolításra kerülő  laktanya építési- és felújítási munkában;
 16. részt vesz az intézményi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain.

Az informatikai és távközlési szakterületen:

 1. koordinálja a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (a továbbiakban: MoLaRi) adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a rendszer folyamatos üzemképességének fenntartásában;
 2. nyilvántartja a megyei lakossági riasztó rendszerek állapotát, részt vesz az üzemképesség biztosításában;
 3. ellátja az Igazgatóság, valamint dekoncentrált szerveinek rádiófrekvencia felhasználásával kapcsolatos tevékenységét, valamint szakmai irányítását;
 4. ellátja a megyei térinformatikai rendszer naprakészen tartásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
 5. szükség esetén térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez;
 6. a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, digitális térképeket készít a megyei főfelügyelőségek részére, továbbá térinformatikai támogatást biztosít a területi és helyi szervek részére tervezési, szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;
 7. elkészíti és felterjeszti az Igazgatóság térinformatikai szakterületének működését érintő szabályozókat;
 8. az 52-es EDR VPN Utasítás szerint gondoskodik a katasztrófavédelem megyei rádiórendszerének üzemeltetéséről, biztosítja a megyei EDR kommunikációt, felügyeli a szabályok betartását, tervezi és szervezi a felhasználókat és azok jogosultságait;
 9. biztosítja a megyei EDR terminálok működőképességét, gondoskodik a szükséges javítások, frissítések elvégzéséről;
 10. részt vesz az EDR és egyéb IT eszközök kiegészítők, speciális funkciókat biztosító termékek beszerzésében;
 11. előkészíti a megyei szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információ technológiai (továbbiakban: IT) szolgáltatásokra vonatkozó megyei szabályzásokat;
 12. előkészíti az IT szolgáltatókkal kötendő szerződéseket, felügyeli a szerződésekben foglaltak maradéktalan teljesülését;
 13. kapcsolatot tart az Igazgatósággal szerződésben álló IT szolgáltatókkal;
 14. biztosítja az Igazgatóság dekoncentrált szerveinek IT működését, részt vesz az Igazgatóság törzsének IT biztosításában;
 15. nyilvántartást vezet a vezetékes- és vezeték nélküli híradástechnikai eszközökről;
 16. vezeti a szolgálati rádiótelefonok nyilvántartását, intézkedik a megyei igazgató által történt engedélyeztetésről, figyelemmel kíséri a vonatkozó intézkedésben előírtak betartását;
 17. a BM OKF által megkötött GSM szolgáltatási szerződés alapján munkáltatói és dolgozói szerződéskötést készít elő;
 18. végzi az Igazgatóság szolgálati mobiltelefonjainak üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű feladatot (bevételezés, számlázás, készülékek javíttatása, cseréje, stb.).
 19. ellátja a híradó berendezések beszerzésével kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a híradó technikai eszközök, rádiók üzembiztonságát;
 20. tervezi és szervezi a gyakorlatok híradó biztosítását,
 21. kapcsolatot tart a helyi és a regionális hírközlő szervekkel, a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.

Az informatikai rendszerfelügyeleti és fejlesztési szakterületen:

 1. nyilvántartást vezet az Igazgatóság által használt katasztrófavédelmi információs rendszereiről, a felhasználók adatairól, jogosultságairól, azokat folyamatosan aktualizálja;
 2. gondoskodik a katasztrófavédelmi elektronikus levelezőrendszer megyei hozzáféréséről, a felhasználók jogosultságainak kezdeményezéséről;
 3. részt vesz a BM OKF által biztosított központi informatikai szolgáltatások üzemeltetésében;
 4. részt vesz az Igazgatóság Központi Adattár folyamatos rendelkezésre állásának biztosításában;
 5. részt vesz a Központi Adattáron elhelyezett megyei adatbázisok időszakos mentésében;
 6. részt vesz az Igazgatóság ügyeleti feladatainak ellátásához szükséges IT szolgáltatások folyamatos üzemképességének biztosításában, a megyei segélyhívó üzemeltetésének folyamatossága érdekében kapcsolatot tart a távközlési szolgáltatóval;
 7. felügyeli és koordinálja az Igazgatóság és helyi szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;
 8. biztosítja a BM OKF és az Igazgatóság elektronikus ügyviteli rendszerének kapcsolatát;
 9. biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek adatbázisainak elérhetőségét, a tűzoltóságok és a KML vonulási adatainak rögzítésére szolgáló alkalmazásokat és igény szerinti fejlesztését, továbbá a központi adatbázisba rögzített adatok statisztikai lekérdezhetőségét;
 10. részt vesz az Igazgatóság költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtésében;
 11. hatáskörében gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról;
 12. részt vesz az Igazgatóság szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) központi menedzselésével kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokban;
 13. részt vesz a központi IT szolgáltatások jogosultságfüggő elérésének és az Igazgatóság szerveinek informatikai hálózat működéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának biztosításában;
 14. hatáskörében a szakterületi igényeknek megfelelően biztosítja a munkavégzéshez szükséges IT feltételeket;
 15. gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer megyei felhasználásáról, a felhasználók regisztrációjáról, jogosultságokkal való ellátásáról, részt vesz az üzemképesség fenntartásában;
 16. hatáskörében biztosítja az Igazgatóság informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;
 17. javaslatot tesz az informatikai rendszer továbbfejlesztésére;
 18. gondoskodik a számítástechnikai beruházási igények koordinálásáról, javaslatot dolgoz ki a beszerzésre vonatkozóan;
 19. végzi a hálózatok és egyedi gépek karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén gondoskodik javításukról;
 20. archiválja az informatikai adatokat.

Humán Szolgálat

Feladatai:

Felelős az Igazgatóság humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

Személyzeti szakterületen:

 1. részt vesz a hivatásos állományúak, a közalkalmazottak és a munkavállalók szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyára és munkaviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, segíti és irányítja a KvKek személyzeti és munkaügyi tevékenységét;
 2. előkészíti és végrehajtja a megyei igazgató hatáskörébe tartozó személyzeti, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseket;
 3. szervezi és végzi az Igazgatóság létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;
 4. elkészíti a létszámkimutatást, gondoskodik annak naprakészen tartásáról;
 5. működteti az egységes számítógépes személyzeti, munkaügyi és szervezési nyilvántartó rendszert, adatbázisát naprakészen tartja (SZENYOR), ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét;
 6. végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja az Igazgatóságon működő szociális bizottság titkári feladatait;
 7. kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezető állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat;
 8. tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását és közreműködik az Igazgatóság ünnepségeinek, rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában;
 9. ellátja a felsőbb szintű jutalmazások, elismerések odaítélésével, adományozásával kapcsolatos javaslatok döntésre való előkészítését, az átadás megszervezését;
 10. ellátja az Igazgatóság hatáskörébe tartozó iskolarendszerű, illetve tanfolyami képzéssel és továbbképzéssel összefüggő tervezési, szervezési feladatokat, figyeli a képesítési követelményeknek való megfelelést;
 11. végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;
 12. végzi az érintett hivatásos, közalkalmazotti és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat
 13. végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat;
 14. ellátja az Igazgatóság hatáskörébe tartozó személyzeti, munkaügyi, szociális, szervezési, képzési és a fegyelmi jellegű panaszügyekkel kapcsolatos feladatokat;
 15. kapcsolatot tart az Igazgatóság nyugdíjasaival, a szolgálati járandóságban részesülőkkel, figyelemmel kíséri életkörülményeiket, végzi a velük kapcsolatos ügyeket, feladatokat;
 16. kezeli, és naprakészen vezeti az Igazgatóság és az irányítása alá tartozó KvKek személyi állománya személyi anyagait, gondoskodik az állományból távozók fogyatékba helyezett személyi anyagáról és annak nyilvántartásáról;
 17. nyilvántartja és archiválja az Igazgatóság, valamint az irányítása alá tartozó KvKek állományparancsait;
 18. közreműködik az Igazgatóság és az irányítása alá tartozó KvKek szolgálati, munkáltatói és nyugdíjas igazolvánnyal való ellátásában;
 19. végzi az Igazgatóság állományának szabadság-nyilvántartással kapcsolatos feladatait;
 20. figyelemmel kíséri a hősi- és szolgálati elhalálozással kapcsolatos feladatokat, az elhunytak hozzátartozóiról való gondoskodást;
 21. közvetlen kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a felügyeleti és az ellenőrzési tevékenységben, a szakterületet érintő központi vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 22. segítséget nyújt a hivatásos állomány fizikai felkészítésre irányuló tevékenységhez, végzi a szintfelmérést;
 23. figyelemmel kíséri és koordinálja a hivatásos állomány időszakos- és soron kívüli egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatát.

Fegyelmi munka terén:

 1. az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat; hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz a fenyítés kiszabására;
 2. az Igazgatóság hivatásos állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;
 3. az állományába tartozó közalkalmazottak által elkövetett fegyelemsértések esetében szakmai segítséget nyújt az eljárás lefolytatásához a kijelölt vizsgáló biztosnak,
 4. az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatosan jogpropaganda tevékenységet végez;
 5. együttműködik a területileg illetékes igazságügyi szervekkel, az NVSZ és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;
 6. folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, adatszolgáltatást végez a BM OKF Humán Szolgálata felé, adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;
 7. éves szinten átfogóan elemzi az Igazgatóság állományának fegyelmi helyzetét, szükség szerint javaslatokat tesz a fegyelmi megelőző munka hatékonyságának javítására.

Oktatási, képzési, kiképzési és sport szakterületen:

 1. közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását;
 2. közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések oktatásszervezési feladatai ellátásában;
 3. koordinálja az Igazgatóság állománya polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzésének, továbbképzésének végrehajtását;
 4. koordinálja és felügyeli az ÖTE-k, az ÖTP-k és a létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait;
 5. közreműködik a területi szintű közigazgatási szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában;
 6. részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;
 7. koordinálja az Igazgatóság esélyegyenlőségi tevékenységét;
 8. koordinálja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket az Igazgatóság állománya részére;
 9. szervezi a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sport életét;
 10. jszervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;
 11. tervezi, szervezi, koordinálja a sportrendezvényeket;
 12. szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein az Igazgatóság csapatainak és versenyzőinek részvételét;
 13. a BM OKF által meghatározott határidőre elkészíti a következő év továbbképzési tervét;
 14. részt vesz a szakterületét érintő központi, regionális képzéseken, továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken.

Munkavédelmi szakterületen:

 1. végzi a munkavédelemi tevékenység szakmai feladatait;
 2. szakmailag ellenőrzi az ÖTP-k és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét;
 3. szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról;
 4. évenként a megadott szempontok alapján statisztikailag értékeli az állományában, illetve az illetékességi területén működő, az ÖTP-k és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;
 5. évenként a megadott szempontok alapján összegző értékelő jelentést készít az állománya, és az illetékességi területén működő ÖTE-k és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről;
 6. az állományában és az ÖTP-k személyi állományát ért a Munkavédelmi Törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről a BM OKF Személyügyi Főosztályt munkaidőben bekövetkezett balesetek esetén azonnal, munkaidőn túl bekövetkezett balesetek esetén az első munkanapon telefonon tájékoztatja, a balesetek kivizsgálásáról készített jelentést a megadott szempontok alapján annak lezárása után írásban felterjeszti;
 7. munkavédelmet érintő jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések előkészítésében részt vesz;
 8. megtartja a szakmai irányítása alá tartozó szervezeti egységeknél az éves munkavédelmi bejárásokat;
 9. kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;
 10. megszervezi az állományának munkavédelmi oktatását és a vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban;
 11. elkészíti az Igazgatóság kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;
 12. végzi az Igazgatóságon valamennyi baleset kivizsgálását;
 13. megtartja az állományába felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi az állomány ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;
 14. ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat;
 15. elvégzi a veszélyes gép, berendezés üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot és koordinálja az üzembe helyezés végrehajtását.

 

Ellenőrzési Szolgálat

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi

Feladatai:

 1. az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén az igazgató megbízásából az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
 2. az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi az egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
 3. az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normatíváknak kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;
 4. kezdeményezi a belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;
 5. külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja az Igazgatóság éves tevékenységének minősítését.

Revizori szakterület:

 1. ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve igazgatói utasítás alapján végzi;
 2. végrehajtja a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az államháztartási és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, továbbá az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt szakirányú feladatokat;
 3. összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja – szükség szerint szakértők bevonásával - a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát;
 4. az ellenőrzéseket úgy tervezi, hogy azok mennyisége, a kockázatelemzés alapján, optimálisan alkalmazkodjon a vezetés szükségleteihez;
 5. e)   az éves belső ellenőrzési terv elkészítése során megfelelő mennyiségű szabad kapacitást tartalékol a rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzések végrehajtására;
 6. biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;
 7. ellenőrzi és értékeli a belső kontrollrendszer, azon belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének és működésének helyzetét (a jelen Szabályzat 4. függeléke tartalmazza a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendjét);
 8. vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 9. vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát;
 10. az ellenőrzéseket tervszerűen, a vizsgált szervezeti egység, vagy szervezeti elem helyzetével, fő feladataival összhangban, kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű vizsgálati módszerekkel hajtja végre;
 11. a gazdálkodási tevékenység vizsgálata és megítélése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályokban, belső rendelkezésekben rögzített követelmények, normák érvényesülésének megismerésére;
 12. z ellenőrzéseket a vizsgálat tárgyához legcélszerűbben kapcsolódó ellenőrzési módszerek alkalmazásával, szakszerűen hajtja végre;
 13. a szabályszerűség mellett vizsgálja az ellenőrzött tevékenység gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét és célszerűségét;
 14. az ellenőrzések során érvényesíti az objektivitás, és tárgyilagosság elveit, tényszerűen és elemzően állapítja meg az eredményeket, hiányosságokat, konstruktívan és kezdeményezően jelzi a vezetői döntést igénylő helyzeteket;
 15. érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását;
 16. az ellenőrzés komplexitásán belül érvényesíti a rendszerszemléletet, a fő folyamatok, lényegi összefüggések átfogó vizsgálatát, megítélését és minősítését;
 17. a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását;
 18. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 19. figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
 20. büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;
 21. a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
 22. az ellenőrzések során érvényesíti a belső ellenőr és az ellenőrzött jogait, illetve kötelességeit;
 23. elkészíti, összeállítja és felterjeszti az Igazgatóság belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentéseket;
 24. véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit.

Szakmai belső ellenőrzési szakterület:

 1. összeállítja az Igazgatóság féléves Ellenőrzési és Felügyeleti Tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;
 2. szervezi, és szakterülete vonatkozásában végrehajtja az átfogó-, irányítószervi-, utó-, cél-, és témavizsgálati ellenőrzéseket, valamint a szakterületek képviselőinek bevonásával végrehajtja a soron kívüli ellenőrzéseket;
 3. gyűjti és összesíti az Igazgatóság szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;
 4. a szolgálat tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat;
 5. szakmai felügyeletet gyakorol az Igazgatóság szervezeti egységei és a helyi szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;
 6. ellenőrzi az Igazgatóság szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;
 7. részt vesz az Igazgatóság szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;
 8. az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemezésével, és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különböző szakterületi továbbképzéseiben;
 9. igazgatói utasításra részt vesz az önkormányzati szervek újjáépítéssel kapcsolatos feladatainak teljesítésének ellenőrzésében.

Hivatal

A hivatal az igazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti elem

Feladatai:

 Igazgatási, jogi és adatvédelmi szakterületen az alábbi feladatokat látja el:

a) a szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot, tájékoztatást ad;

b) felhívja az igazgató figyelmét a feladatkörében tudomására jutott jogsértésekre és javaslatot tesz azok megszüntetésére;

c) részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében;

d) felügyeli a helyi szervek jogi természetű tevékenységét,

e) indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi;

f) félévente előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját és a hatályos normák címjegyzékének a kiadását;

g) figyelemmel kíséri a belső normák jogszabályi megfelelőségét, az attól való eltérést jelzi a döntésre jogosult vezetőnek;

h) véleményezi és ellenjegyzi az igazgatóság normatív belső szabályozóinak, szerződéseinek és külső szervekkel kötendő      együttműködési megállapodásainak tervezetét;

i) végzi a feladat- és hatáskör szerint illetékes szervezeti elem által előkészített szakmai tervezet véleményezését,

j) ellátja az igazgatóság jogi (peres és nem peres) képviseletét;

k) működteti a minőségirányítási rendszert, koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását

l) közreműködik a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában és ebben a körben aktív koordinációt folytat a szakterületekkel, helyi szervekkel;

m) koordinálja az igazgatóság ünnepeinek, belső és külső rendezvényeinek lebonyolítását, felügyeli azokat, illetve részt vesz a szervezésükben;

n) ellátja a belső adatvédelmi felelős számára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 24.§ -ában meghatározott feladatokat;

o) gondoskodik az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak érvényre juttatásáról, szervezi az adatvédelmi képzéseket;

p) szakterületek bevonásával teljesíti a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmekkel összefüggő adatszolgáltatásokat és jelentéstételi kötelezettségeket.

Ügykezelés szakterületen az alábbi feladatokat látja el:

a) az igazgatósághoz érkező és az ott keletkező minősített és nem minősített adat védelméből adódó ügyirat-kezelési feladatok szervezése, felügyelete;

b) az ügyiratok irattározásának, selejtezésének és megsemmisítésének irányítása, koordinálása, végrehajtása, valamint a maradandó értékű (nem selejtezhető) köziratok levéltárba történő átadása;

c) az Iratkezelési Szabályzatban és az Irattári Tervben foglaltak érvényre juttatása;

d) működteti az elektronikus iktatási rendszert, felügyeli és koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását;

e) működteti és vezeti a szükséges ügyviteli nyilvántartásokat;

f) felügyeli az ügyiratkészítés formai követelményeinek érvényesülését, meghatározza az ügyiratforgalom rendjét.

A kommunikációs tevékenység körében az alábbi feladatokat látja el:

a) szervezi és előkészíti az igazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését;

b) rendszeres kapcsolatot tart fenn a BM OKF és más közigazgatási, rendvédelmi szervek szóvivőivel;

c) folyamatos kapcsolatot tart a médiaszolgáltatók képviselőivel;

d) koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését;

e) kidolgozza a kommunikációs tevékenység fő irányait, területeit, módszereit, feladat- és eszközrendszerét;

f) felelős a féléves munkatervei alapján a tájékoztatási és kommunikációs terv összeállításáért, elkészítéséért;

g) tervezi és szervezi az igazgatóság kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos sajtótevékenységet;

h) szakterületek kérése alapján közreműködik az igazgatóság kiadványainak elkészítésében, lakossági tájékoztató kampányok tervezésében;

i) közreműködik az igazgatóság sajtóközleményeinek, sajtómeghívóinak és sajtó-háttéranyagainak előkészítésében;

j) elkészíti az igazgatóság sajtóközleményeit, sajtómeghívóit és sajtó-háttéranyagait;

k) sajtószervezéssel közreműködik az igazgatóság által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken;

l) a feladat végrehajtást szükség szerint egyezteti a BM OKF, illetve más területi szervek sajtóreferenseivel, valamint az együttműködő, továbbá a társszervek azonos szintű szakterületi munkatársaival;

m) felelős az igazgatóság internetes honlapja folyamatos működésének koordinációjáért;

n) koordinálja az infokommunikációs szakszolgálat honlappal kapcsolatos tevékenységét, tematikusan kialakítja az igazgatóság honlapján a friss információk helyét;

o) végzi az elektronikus újsággal kapcsolatos feladatokat;

p) vezetői utasításra – a honlapon közzététel céljából – adott eseményről cikket ír, fényképfelvételt készít;

q) fotó-, szükség szerint videó felvételeket készít az igazgatóság szervezésében lezajlott eseményekről, havi rendszerességgel archiválja a sajtófotókat.

 

Vármegyei Főfelügyelőség

A vármegyei tűzoltósági főfelügyelő feladata:

 

Közreműködik:

 • Az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;
 • Jelentések, tanulmányok tűzvizsgálatot érintő részeinek elkészítésében;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott iránymutatások, tájékoztatók alkalmazásában;
 • Továbbképzések szervezésében;

Figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli:

 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati tevékenységét;
 • A tűzkár-statisztikai adatokat;

Javaslatot tesz:

 • A szakterületet érintő szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteire;
 • Egyes tűzesetek részletes elemzésére, tanulmány készítés elrendelésére;
 • Tűzmegelőzést, a tűzoltást, a tűzvizsgálatot érintő tapasztalatok hasznosítására;
 • A tűzvizsgálat gyakorlati végrehajtásának, a normatívák egységes értelmezése érdekében tájékoztatók kidolgozására;
 • Tűzgyújtási tilalom elrendelésére;

Elkészíti:

 • A szakterületre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket;

Tűzoltósági szakterület:

 • Végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, véleményezési, valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti feladatokat;
 • Kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel
 • Tervezi és szervezi a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési szakterületen dolgozók, valamint az önkormányzati tűzoltóságok vezetői, bevetés-irányítási szakterületén dolgozók éves, fél éves továbbképzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületet érintő eseményekről, félévente szakterület tevékenységéről beszámolót készít;
 • Véleményezi a tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek fejlesztési pályázatait;
 • Biztosítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szakterületre vonatkozó útmutatókban és tájékoztatókban foglaltak érvényesülését;
 • Iránymutatást ad ki a hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok éves továbbképzési tervének elkészítéséhez;
 • Végzi az igazgatóság hivatásos állományának pszichikai és fizikai felkészítését, szintfelmérését, ellenőrzi a hivatásos tűzoltóságok hasonló tevékenységét;
 • Szervezi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt országos tűzoltósport megyei szintű versenyeit, és a szakmai vetélkedőket;
 • Figyelemmel kíséri a különböző súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szabályozók változását, javaslatot ad a jogszabály-változások előkészítéséhez, módosításához;
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételének szervezésében;
 • Javaslatot készít a TMMT készítésére kötelezett létesítmények körének megállapítására, az elkészült terveket jóváhagyás előtt véleményezi;
 • Igény alapján szervezi a tűzoltói alaptanfolyamot és az OKJ-s tűzoltó szakképzést;
 • koordinálja a tűzeseti és műszaki mentési adatok számítógépes feldolgozását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást (on-line KAP);
 • Részt vesz a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett, kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés szervezésében, végrehajtásának ellenőrzésében;
 • Ellátja a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • A megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a beavatkozó tűzoltóságok részére, szervezi az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • Közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok elkészítésében;
 • Az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez  polgári védelmi, iparbiztonsági  főfelügyelővel egyeztetve;

Ellenőrzési feladatai keretében:

 • Ellenőrzi a tűzoltóságok készenléti szolgálata ellátását, a szolgálatszervezési és ügyeleti okmányok vezetését;
 • Részt vesz a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervezetekkel és karitatív szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • Ellenőrzi a tűzoltóságok ügyeleti szolgálatait;
 • szakterületet érintő feladatok megyén belüli egységes értelmezés érdekében útmutatókat, tájékoztatókat ad ki;
 • Szakmai felügyelete keretében ellenőrzi a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány szakmai felkészültségét, a szolgálatellátás színvonalát;
 • Ellenőrzi a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szituációs begyakorló- vagy annál magasabb szintű gyakorlatok végrehajtását, a vezetői és végrehajtói állomány tevékenységét;
 • Végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Figyelemmel kíséri a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát;
 • Időszakos vizsgálatok keretében ellenőrzi a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát;

Tűzoltás-taktikai feladatai keretében:

 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását. A tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányítási Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatoknak a teljesítését, és megyei ügyeleten keresztül működteti azt;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának az elrendelését;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megadott szempontok alapján vizsgálja a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, a vizsgálat során tapasztaltakat felterjeszti a főigazgatóságra;

Műszaki Mentési és Műveleti feladatai keretében:

 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit. A tűzoltóságok Továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Katasztrófahelyzetben közvetlen utasítás kiadását kezdeményezi felkészítésre, jelentéstételre, működési terület elhagyására, végrehajtja az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait, ellenőrzi a végrehajtást, helyzetértékelés alapján javaslatot tesz rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére;
 • Összeállítja a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzéseket, értékeléseket, előkészíti az ezzel összefüggő vezetői döntések tervezeteit;
 • A mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a mentésben résztvevő szomszédos megyei igazgatóságokkal, társszervezetekkel, civil mentőszervezetekkel, karitatív és társadalmi szervezetekkel, a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;

További feladatok:

·  Közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolásában; 

·  Igény esetén szervezi a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokat; 

·  Javaslatot tesz új, korszerű mentési taktikai elvek kidolgozásához; 

·  Tervezi a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő különleges mentőszervezetek védekezésbe való bevonását és közreműködését; 

·  Együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható civil mentőszervezetekkel, társadalmi és karitatív szervezetekkel; 

·  Ellenőrzi és felügyeli a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokkal kibővített tűzoltó szakképzések szakmai színvonalát és megfelelőségét;

 

A vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő feladata

    Veszélyes üzemekkel kapcsolatban területi szinten:

 • a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, - logisztikai szervezetek, cégek beazonosítása: önbevallás, bejelentés, nyilvános adat, belföldi jogsegély, hatósági-szakhatósági munka során
 • kockázati (makro-mikro szintű) tényezők felderítése, nyilvántartása
 • kockázati tényezők értékelése, elemzése alapján kiemelt-közepes és alacsony kockázati tényező feltárása
 • intézkedések megtétele: a kockázati tényezők minimalizálása és megszüntetése
 • egységes megelőzési tevékenységet hajt végre, feltételeinek létrehozásában - módosításának előkészítésében vesz részt, adatot szolgáltat és ellenőrzést hajt végre
 • szakmai vezetést és iránymutatást ad a helyi katasztrófavédelmi szervnek

Veszélyes áruk szállítmányozásával kapcsolatban:

 • a vasúton történő veszélyes áruk szállítmányozásának bejelentését fogadja, nyilvántartja
 • tervezi és végrehajtja a közúti, vasúti, vízi úton történő veszélyes áruk szállítmányozását

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében:

 • kockázatelemzés
 • beazonosítás
 • hatósági felügyelet alatt tartás
 • fenyegetettség szektorainak felkészítése-nyomon követés, véleményezés, adatszolgáltatás

A konkrét feladatvégzés során:

 • közreműködik a SEVESO Irányelvből az igazgatóságra háruló szakterületi feladatok végrehajtásában;
 • végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti jelentésekhez kapcsolódó főigazgatóság részére történő azonnali adatszolgáltatást;
 • részt vesz a bekövetkezett súlyos baleset értékelésére, elemzésére létrehozott bizottság munkájában;
 • felkérésre részt vesz a belső védelmi tervben foglaltak hatósági ellenőrzésében, a lakosság védelme érdekében tett intézkedések felülvizsgálatában;
 • felkérésre közreműködik a belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, gyakoroltatásuk felügyeletében;
 • figyelemmel kíséri a veszélyes ipari üzem és a veszélyes katonai objektum körüli veszélyességi övezet kialakításával kapcsolatos döntések településrendezési tervekben történő végrehajtását, közreműködik a veszélyességi övezetben történő fejlesztésekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására létrehozott bizottság munkájában;
 • részt vesz a veszélyes ipari üzemek BM OKF által tartott hatósági ellenőrzésein;
 • együttműködik a polgármesterekkel, a védelmi bizottság elnökével a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatai ellátásában;
 • együttműködik a polgármester által készítendő külső védelmi terv koncepció elkészítésében;
 • közreműködik - a települési polgármesterekkel együttműködve - a külső védelmi tervek kidolgozásában;
 • a külső védelmi tervben foglaltakat a jogszabályban meghatározottak szerint, illetve az új vagy módosított biztonsági jelentés elfogadását követően felülvizsgálja;

A vármegyei polgári védelmi főfelügyelő feladata

Tervezési és hatósági feladatok vonatkozásában:

 • kidolgozza a települések kockázatelemzésen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolásának rendjét, biztosítja a kockázatok azonosításához és elemzéséhez szükséges szakmai támogatást;
 • a polgármester által felterjesztett osztályba sorolási javaslatot szakmailag felülvizsgálja, gondoskodik annak felterjesztéséről;
 • a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés valamennyi szintjén;
 • figyelemmel kíséri a települési és a kirendeltség összesített veszélyelhárítási tervének elkészítését, valamint közreműködik a területi veszélyelhárítási terv kidolgozásában
 • gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít;
 • szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;
 • közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés szakmai feladatait;
 • koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;
 • koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi szintű feladatokat;
 • koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • részt vesz a KAP-Online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatása kialakításában, továbbfejlesztésében;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;
 • vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat;
 • szervezi és koordinálja az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását;
 • javaslatot tesz a polgári védelmi feladatok korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokra;
 • felkérésre részt vesz a katasztrófavédelem közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában;
 • felkérésre részt vesz a minősített időszakokkal kapcsolatos jogszabályok és utasítások előkészítésében;
 • kidolgozza az igazgatóság minősített időszaki terveit, koordinálja és ellenőrzi a kirendeltségek ezirányú tevékenységét;
 • illetékességi területén szervezi a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli felkészítését;
 • közreműködik a lakosság felkészítési feladatok megszervezésében, koordinálja a kirendeltségek ilyen irányú tevékenységét;
 • megszervezi a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt, szakmai vetélkedőket, koordinálja és felügyeli a kirendeltségek ezzel kapcsolatos tevékenységét;
 • szervezi és végzi a helyreállítás és újjáépítés megyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
 • elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységet, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos jogszabályok módosítására;
 • a lakosság védelme érdekében javaslatot tesz életvédelmi létesítmények létesítésére, közreműködik a kapcsolódó jogszabályok módosításában;
 • végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai, vegyi védelmére vonatkozó követelmények kidolgozását;
 • vezeti az életvédelmi létesítmények megyei adatbázisát, ellenőrzi a nyilvántartással, fenntartással, hasznosítással kapcsolatos követelmények betartását.
 • koordinálja és szükség szerint szervezi a hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;
 • ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;
 • ellátja és koordinálja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat.

Műveletirányítási feladatok vonatkozásában:

 • összehangolja az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);
 • koordinálja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését;
 • megyei szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését;
 • végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat; vezeti az összesített létszámadatokról készített adatbázist;
 • javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;
 • koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a társszervekkel, a társadalmi és gazdálkodó  szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;
 • végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;
 • közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a beavatkozó szervek részére;
 • koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;
 • megyei szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését;
 • nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásiról;
 • együttműködik a katasztrófaelhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról;
 • koordinálja az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;
 • koordinálja illetékességi területén a humanitárius segítségnyújtás szervezését;
 • részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

A Tűzvédelem területén:

 1. figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés és a szolgáltatás felügyelet alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra;
 2. szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez az Igazgatóság állománya és a helyi szervek részére; részt vesz a szakterületet érintő központi, vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 3. a tűzvizsgálati szakterület kivételével gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket;
 4. irányítja a KvK-k hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét;
 5. kidolgozza a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző katasztrófavédelmi tevékenységre vonatkozó területi érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteit, közreműködik a katasztrófavédelmet, tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában,
 6. segíti a területi, és helyi hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok megelőző katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;
 7. figyelemmel kíséri a tűzvédelem komplex követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő és jogalkotási ideiglenes bizottságok munkájában;
 8. részt vesz az MVK működtetésében;
 9. a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
 10. kontrollálja, majd felterjeszti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programmal összefüggő, KvK-től beérkező és tevékenységére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatásokat;
 11. javaslatot tesz a tűzgyújtási tilalom elrendelésére.

Hatósági szakterületen:

 1. gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket;
 2. ellátja a jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági feladatokat;
 3. a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével gyakorolja a jogszabályban meghatározott első- és másodfokú tűzvédelmi hatósági jogköröket;
 4. jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
 5. hatáskörébe utalt ügyekben a vonatkozó rendeletben meghatározott szankciót előkészíti;
 6. ellátja a hivatásos állománycsoportúak tűzvédelmi szakértői tevékenység engedélyezésével összefüggő jogkörének feladatait, valamint az Igazgatóság hatáskörébe tartozó szakértői feladatokat;
 7. végzi az osztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat.
 8. supervisor-hatósági szerepkörben adatszolgáltatást kér a társhatóságoktól, illetve a megindított eljárásba más hatóságokat von be és tevékenységüket összehangolja;

Szolgáltatás felügyeleti szakterületen:

 1. bejelentés alapján, a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben igazolást ad ki.
 2. a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan hatósági (előírás alapján elektronikus) nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;
 3. a hatáskörébe tartozó szolgáltatások felügyelete során külön rendeletben meghatározott szankciót alkalmaz
 4. ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használatával kapcsolatos feladatokat.

A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály egyéb feladatai:

 1. közreműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi megyei szakmai versenyek szervezésében, illetve a megyei hivatásos szervek szakmai versenyeinek szervezésében;
 2. kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel;
 3. közreműködik a prevenciós program szervezésében;
 4. elkészíti a szervezeti egységet érintő szabályozások tervezetét;
 5. gondoskodik a szakterület állománya továbbképzéséről, tájékoztatásáról, részt vesz a területet érintő központi, vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 6. elkészíti a szakterületekre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket.

Vármegyei Főügyeleti Osztály

A Vármegyei Főügyeleti Osztály feladatköre:

 1. működteti az Igazgatóság vármegyei főügyeletét és műveletirányító ügyeletét, irányítja a helyi szervek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét;
 2. ellátja a HTP, ÖTP, létesítményi tűzoltóságok, valamint ÖTE ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és szakmai felügyeletét;
 3. biztosítja jogszabályokban és az állami irányítás egyéb eszközeiben előírt jelentések megtételének rendjét és teljesíti a számára előírt jelentési kötelezettségeit;
 4. végrehajtja a részére meghatározott továbbképzési, a szakmai működést biztosító szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;
 5. véleményezi az Igazgatóságra érkező, az osztályra vonatkozó belső normatívák tervezettét;
 6. a főügyeleti osztályvezető az igazgatóság féléves és havi munkatervének megfelelően az értekezleteken beszámol az ügyeleti osztály szakterületi tevékenységéről;
 7. jelentéseket állít össze és továbbít a megye illetékességi területén bekövetkezett eseményekről, elöljárói utasításra feldolgozza, értékeli, elemzi, majd archiválja és továbbítja az érintett szervezeti egységek részére;
 8. végrehajtja és biztosítja az ügyeleti nyilvántartások vezetését;
 9. ellenőrzi az Igazgatóság helyi szerveinek, az ÖTP-k, a létesítményi tűzoltó-parancsnokságok és az ÖTE-k ügyeleti szolgálatainak tevékenységét. Vizsgálja az ügyeleti okmányok vezetését az ügyeleti technikai, szervezeti feltételeket;
 10. betartja, valamint szakterületét érintően betartatja a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatai és azok közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló jogszabályokban foglaltakat;
 11. a KvK-k által felterjesztett és készített jelentések alapján Napi Jelentést készít, melyet jóváhagyás után továbbít a BM OKF Központi Főügyeleti Főosztály részére;
 12. működése során, szükség szerint tart kapcsolatot a megyei hatáskörű társszervek ügyeleteivel;
 13. közreműködik a nukleáris és radioaktív anyagok szállításával kapcsolatban a megyei Igazgatóság számára meghatározott feladatok végrehajtásában;
 14. a BM OKF Központi Főügyeleti Főosztálya Főügyeletétől kapott, az ország légi-riasztására szóló jelzést továbbítja, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan végrehajtott és további intézkedést, igénylő feladatokat;
 15. együttműködik és kapcsolatot tart a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer diszpécserszolgálatával és végrehajtja a MoLaRi morgatópróbáit és riasztását. Végrehajtja a megyei riasztási rendet;
 16. végzi a műveletirányító tervek működtetési feladatait, a megyei riasztású különleges szerek riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;
 17. összeállítja a bekövetkezett eseményekről szóló jelentéseket, elkészíti a szükséges információs anyagokat;
 18. részt vesz és végrehajtja az esemény-kommunikáció folyamatában a főügyeleti osztály részére meghatározott feladatokat;
 19. szervezi a főügyeleti osztályon szolgálatot ellátók és a helyi szervek híradó ügyeleteinek továbbképzését, tematikát készít elő, az ügyeleti szolgálatot éves felkészítési tervéhez;
 20. a sajtó- és tömegtájékoztató tevékenység során együttműködik az Igazgatóság sajtószóvivőjével;
 21. közreműködik az Igazgatóság és helyi szerveinek értesítési és magasabb készültségbe helyezésével kapcsolatos feladattervek végrehajtásában
 22. a polgári védelmi és katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során együttműködik a számára megjelölt megyei illetékességű szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 23. végrehajtja a KAP –online rendszerben a szükséges statisztikai adatszolgáltatást, adatlapok felvitelét;
 24. folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes tűzoltóságok által indított, a KAP – online rendszerben szereplő adatszolgáltatásokat, vizsgálja azok időbeliségét;
 25. a KAP – online rendszerben az időn kívüli vagy nem megfelelő adatszolgáltatás észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi;
 26. a KAP – online rendszerben folyamatosan nyomon követei a megye tűzoltóságainak szerállományát, a készenléti létszám helyzetét, riaszthatóságát, szükség esetén számára meghatározott jelentési kötelezettségét teljesíti;
 27. folyamatosan vezeti a megyei főügyeleti osztály számára előírt okmányokat;
 28. teljesíti és végrehajtja a megyei főügyelet működését szabályzó szolgálati utasításban foglaltakat;
 29. végrehajtja a belső normákban előírt, a főügyelet hatáskörébe tartozó riasztási, értesítési, jelentési kötelezettségeket;
 30. fogadja a segélykérő távbeszélőrendszereken keresztül érkező segélykérő hívásokat, a szükséges intézkedéseket a belső normákban foglaknak megfelelően végrehajtja;
 31. kialakítja, a betartja a főügyelet munkarendjére, feladatmegosztására vonatkozó rendelkezéseket.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

1. Tűzoltósági feladatok:

 • közreműködik és végrehajtja a tűzoltás vezetésére jogosultak szakmai továbbképzését;
 • a szolgálat működési rendjében meghatározott riasztási fokozattal rendelkező tűz – és vagy műszaki mentéshez vonul, majd átveszi a tűzoltás, műszaki mentés irányítását;
 • a tűzoltás vagy műszaki mentés irányításának átvételét az alábbi szolgálati beosztást ellátó személyektől veheti át:

-         Szerparancsnok,

-         Rajparancsnok,

-         Szolgálatparancsnok,

-         Tűzoltóparancsnok-helyettes,

-         Tűzoltóparancsnok,

-         KvK-vezető.

2. Amennyiben nem veszi át a tűzoltás vagy műszaki mentés irányítását úgy jogosult tanácsaival segíteni a tűzoltás-vezetőt a káresemények felszámolása során, figyelemmel kíséri a beavatkozói állomány tevékenységét, értékeli azt, a hiányosságok javítása érdekében meghatározott intézkedéseket tesz.

3. Ellenőrzi a HTP, ÖTP szolgálati csoportjánál a szolgálatellátást.

4. Részt vesz a nagy kiterjedésű, bonyolult nagy erőket igénylő káresetek során a vezetési törzs megszervezésében és irányításában.

5. Prezentációkat tart a tűzoltás vezetésére jogosultak továbbképzéseken a tanulságos tűz – és műszaki mentésekkel kapcsolatban.

6. Adatokat gyűjt a létesítményben keletkezett tűz - és vagy műszaki mentés során az iparbiztonság nyilvántartás, illetve a védelmi tervek vonatkozásában.

7. Végzi a szolgálat tevékenységével kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatást.

8. Beavatkozás-elemzési feladatok:

 • kötelessége figyelemmel kísérni a megye illetékességi területén történt tűzoltói beavatkozásokat, az eseményekkel összefüggésben a beavatkozók (hivatásos, önkormányzati létesítményi és önkéntes tűzoltók), és az együttműködők tevékenységét. Megállapításairól jelentést készít, abban javaslatokat fogalmaz meg;
 • információkat gyűjt, azokat elemezi a tűzoltás és vagy műszaki mentés során, amelyek kiterjednek a felhasznált eszközökre, oltóanyagokra, a megvalósított taktikára vonatkozóan, megállapításairól jelentést, javaslatokat készít;
 • tevékenysége során értékeli a jogszabályokban, belső szabályozókban foglaltak végrehajthatóságát, az alkalmazott tűzoltási terv, tűzriadó terv, műveleti terv megfelelősségét.

9. Beavatkozók biztonsága érdekében végrehajtandó tevékenységek:

 • figyelemmel kíséri a HTP, ÖTP, valamint létesítményi tűzoltó-parancsnokságoknál a biztonságos beavatkozáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét, kiemelt figyelmet fordít veszélyes vegyi anyagok jelenlétében, valamint mélyből vagy magasból történő mentéssel kapcsolatos beavatkozások biztonságára;
 • adatokat gyűjt az egyéni védőeszközök használatával, beválásukkal, esetleges hiányosságaikkal, sérülésükkel kapcsolatban, hiányosság esetén azonnal intézkedik annak elhárítására;
 • tűzoltás és műszaki mentésben résztvevő tűzoltó sérülése esetén vizsgálja a sérülés létrejöttének körülményeit, tapasztalatait jelentésben rögzíti.

10. Gyakorlatok megszervezése, tűzoltósági gyakorlatok ellenőrzése:

 • ellenőrzi és értékeli a tűzoltóságok számára előírt szerelési, tűzoltótechnika kezelői, szituációs begyakorló, valamint ellenőrző gyakorlatokat;
 • szervezi és végrehajtja a helyi szervek számára az KMSZ által szervezett tűzoltási, műszaki-mentési szituációs gyakorlatokat;
 • megszervezi és közreműködik a megyei szintű ellenőrző gyakorlatokban;
 • dszervezi a vezetési törzsgyakorlatokat, a tűzoltási gyakorlatokat, katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatokat, végrehajtásának ellenőrzésében, értékelésében részt vesz.

Katasztrófavédelmi Mobil Labor

 1. végrehajtja tűz – és műszaki mentés során a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérését, a változásokat figyelemmel kíséri, a veszélyeztetésről szóló adatokat, információkat gyűjti és továbbítja;
 2. felderíti a veszélyeztetett terület;
 3. javaslataival segíti a veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozás esetében a kárhelyparancsnok döntéseit;
 4. közreműködik a lakosság gyors helyszíni riasztásának elősegítésében, végrehajtja a számára meghatározott feladatokat;
 5. végzi a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok tervezését, szervezését, illetve közreműködik annak végrehajtásában;
 6. veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködik a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával;
 7. szakmai segítséget nyújt az Igazgatóság, valamint a társ- és együttműködő szervezetek részére;
 8. végzi a veszélyes áru közúti – és telephelyi - (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi (ICAO) szállításával kapcsolatos ellenőrzés feladatokat, valamint az azokkal kapcsolatos balesetek és rendkívüli események kivizsgálását;
 9. közreműködik a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzéseiben;
 10. ellenőrzi a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek belső védelmi terv gyakorlatait, helyszíni ellenőrzéséket tart és minősíti a végrehajtást;
 11. kivizsgálja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint küszöbérték alatti üzemekben bekövetkező baleseteket, üzemzavarokat;
 12. közreműködés a veszélyeztetettség felmérésében és az adatszolgáltatásban a polgármesterek és a védelmi bizottságok számára;
 13. kapcsolatot tart és együttműködik az ÖTP-kel és a létesítményi tűzoltóságokkal.

A Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet

 1. értékeli az általa felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentéseket, jelzéseket;
 2. megteszi a szükséges intézkedéseket az erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítására, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítására;
 3. Kapcsolatot tart az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítséget nyújt és segítség igénybe vesz az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján;
 4. jelenti a jelentési kötelezettségbe tartozó tűzeseteket és műszaki mentéseket, valamint a tett intézkedéseket a megyei főügyeletesnek, aki az illetékes vezetőknek;
 5. intézkedik a tűzeseti és műszaki mentési tevékenység, illetve szolgálat ellátás érdekében a szükséges és lehetséges szer- és létszám átcsoportosításokra, 3 órát meghaladó működés esetén a váltás megszervezésére;
 6. gondoskodik védőital elkészíttetéséről, illetve helyszínre szállíttatásáról, ha a tűz- és káreseti tevékenység előre láthatóan a 3 órát meghaladja, továbbá ha a tűzoltás vezető kéri;
 7. tájékoztatja a szolgálatból távozó a szolgálatba lépőt részletesen a szolgálati ideje alatt történt eseményekről. A szolgálatba lépő vegye át a folyamatban lévő és intézkedésre váró feladatokat, a munkavégzéshez szükséges tárgyakat, eszközöket, eseményeket. Győződjön meg a Műveletirányítási Ügyelet berendezéseinek üzemképességéről, a szolgálati hely rendjéről;
 8. rádiópróbát tart a mindenkor érvényben lévő 52 VPN gazdai utasítás alapján a meghatározott belső norma szerint;