Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet

A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belső szabályzókban meghatározott feladatait.

Közgazdasági szakterületen:

 1. a jogszabályok alapján összeállítja az Igazgatóság költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;
 2. előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre;
 3. gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti és középirányító szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;
 4. végrehajtja a személyi juttatás előirányzatának és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok monitoring rendszerével kapcsolatos feladatokat, valamint elemzéseket, prognózisokat készít;
 5. végrehajtja az előirányzatokkal történő gazdálkodási feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;
 6. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolót, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
 7. felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 8. részt vesz a Szociális Bizottságnak a szociális segélykeret felosztására vonatkozó döntéseinek előkészítésében, és végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;
 9. ellátja a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;
 10. végrehajtja az üvegzsebbel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;
 11. közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;
 12. teljesíti a személyi juttatásokkal, cégautó adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat, határidőre felterjeszti az elöljáró szerv részére;
 13. határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget;
 14. végrehajtja az államkincstárral szükséges egyeztetéseket;
 15. nemfizetők esetében intézi a fizetési felszólítások végrehajtását.
 
Számviteli szakterületen:
 
 1. összeállítja az Igazgatóság beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;
 2. gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről;
 3. elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéshez;
 4. felelős a számvitellel kapcsolatos belső normatívák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;
 5. végrehajtja valamennyi bírság bevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;
 6. teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;
 7. gondoskodik az Igazgatóság bevételeinek beszedéséről;
 8. felelős a számvitellel kapcsolatos belső jogszabályok kialakításáért, folyamatos karbantartásáért.
 
Műszaki szakterületen:
 
 1. tervezi és a BM OKF részére felterjeszti az Igazgatóság technikai eszköz és anyagszükségletét;
 2. végrehajtja az Igazgatóság szintű technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat;
 3. tervezi és végzi az Igazgatóság irodabútor ellátást;
 4. javaslatot tesz a tűzoltó- és polgári védelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítésére, valamint rendszerből történő kivonására;
 5. részt vesz az Igazgatóság béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében;
 6. végrehajtja az Igazgatóság hatáskörébe tartozó polgári védelmi- és tűzoltótechnikai eszközök beszerzését, nyilvántartását, üzemeltetését és üzembentartását, valamint selejtezését és értékesítését;
 7. szervezi az erre kötelezett polgári- és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát;
 8. felügyeli és ellenőrzi a HTP, ÖTP és létesítményi tűzoltóságok járműállományának nyilvántartását;
 9. végrehajtja az Igazgatóság járműállományának üzemeltetési és üzembentartási feladatait, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azok előkészítését és végrehajtását, szabályozza a járműfenntartó rendszert;
 10.  végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos hatósági ügyintézést;
 11. nyilvántartja a KML és a KML-ADR járművek felszereléseit, végzi az időszakos ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat;
 12. végzi az Igazgatóság használatában lévő ingatlanok nyilvántartását, felterjeszti a BM OKF részére az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;
 13. előminősíti és véleményezi a munkáltatói kölcsön igényléseket, és felterjeszti a BM OKF-re;
 14. végzi az Igazgatóság és felújításait, karbantartásait, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;
 15. közreműködik a BM OKF által központilag lebonyolításra kerülő  laktanya építési- és felújítási munkában;
 16. részt vesz az intézményi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain.
 
Az informatikai és távközlési szakterületen:
 1. koordinálja a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (a továbbiakban: MoLaRi) adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a rendszer folyamatos üzemképességének fenntartásában;
 2. nyilvántartja a megyei lakossági riasztó rendszerek állapotát, részt vesz az üzemképesség biztosításában;
 3. ellátja az Igazgatóság, valamint dekoncentrált szerveinek rádiófrekvencia felhasználásával kapcsolatos tevékenységét, valamint szakmai irányítását;
 4. ellátja a megyei térinformatikai rendszer naprakészen tartásával kapcsolatos feladatokat, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;
 5. szükség esetén térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez;
 6. a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, digitális térképeket készít a megyei főfelügyelőségek részére, továbbá térinformatikai támogatást biztosít a területi és helyi szervek részére tervezési, szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;
 7. elkészíti és felterjeszti az Igazgatóság térinformatikai szakterületének működését érintő szabályozókat;
 8. az 52-es EDR VPN Utasítás szerint gondoskodik a katasztrófavédelem megyei rádiórendszerének üzemeltetéséről, biztosítja a megyei EDR kommunikációt, felügyeli a szabályok betartását, tervezi és szervezi a felhasználókat és azok jogosultságait;
 9. biztosítja a megyei EDR terminálok működőképességét, gondoskodik a szükséges javítások, frissítések elvégzéséről;
 10. részt vesz az EDR és egyéb IT eszközök kiegészítők, speciális funkciókat biztosító termékek beszerzésében;
 11. előkészíti a megyei szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információ technológiai (továbbiakban: IT) szolgáltatásokra vonatkozó megyei szabályzásokat;
 12. előkészíti az IT szolgáltatókkal kötendő szerződéseket, felügyeli a szerződésekben foglaltak maradéktalan teljesülését;
 13. kapcsolatot tart az Igazgatósággal szerződésben álló IT szolgáltatókkal;
 14. biztosítja az Igazgatóság dekoncentrált szerveinek IT működését, részt vesz az Igazgatóság törzsének IT biztosításában;
 15. nyilvántartást vezet a vezetékes- és vezeték nélküli híradástechnikai eszközökről;
 16. vezeti a szolgálati rádiótelefonok nyilvántartását, intézkedik a megyei igazgató által történt engedélyeztetésről, figyelemmel kíséri a vonatkozó intézkedésben előírtak betartását;
 17. a BM OKF által megkötött GSM szolgáltatási szerződés alapján munkáltatói és dolgozói szerződéskötést készít elő;
 18. végzi az Igazgatóság szolgálati mobiltelefonjainak üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű feladatot (bevételezés, számlázás, készülékek javíttatása, cseréje, stb.).
 19. ellátja a híradó berendezések beszerzésével kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a híradó technikai eszközök, rádiók üzembiztonságát;
 20. tervezi és szervezi a gyakorlatok híradó biztosítását,
 21. kapcsolatot tart a helyi és a regionális hírközlő szervekkel, a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.
 
Az informatikai rendszerfelügyeleti és fejlesztési szakterületen:
 1. nyilvántartást vezet az Igazgatóság által használt katasztrófavédelmi információs rendszereiről, a felhasználók adatairól, jogosultságairól, azokat folyamatosan aktualizálja;
 2. gondoskodik a katasztrófavédelmi elektronikus levelezőrendszer megyei hozzáféréséről, a felhasználók jogosultságainak kezdeményezéséről;
 3. részt vesz a BM OKF által biztosított központi informatikai szolgáltatások üzemeltetésében;
 4. részt vesz az Igazgatóság Központi Adattár folyamatos rendelkezésre állásának biztosításában;
 5. részt vesz a Központi Adattáron elhelyezett megyei adatbázisok időszakos mentésében;
 6. részt vesz az Igazgatóság ügyeleti feladatainak ellátásához szükséges IT szolgáltatások folyamatos üzemképességének biztosításában, a megyei segélyhívó üzemeltetésének folyamatossága érdekében kapcsolatot tart a távközlési szolgáltatóval;
 7. felügyeli és koordinálja az Igazgatóság és helyi szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;
 8. biztosítja a BM OKF és az Igazgatóság elektronikus ügyviteli rendszerének kapcsolatát;
 9. biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek adatbázisainak elérhetőségét, a tűzoltóságok és a KML vonulási adatainak rögzítésére szolgáló alkalmazásokat és igény szerinti fejlesztését, továbbá a központi adatbázisba rögzített adatok statisztikai lekérdezhetőségét;
 10. részt vesz az Igazgatóság költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtésében;
 11. hatáskörében gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról;
 12. részt vesz az Igazgatóság szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG) központi menedzselésével kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokban;
 13. részt vesz a központi IT szolgáltatások jogosultságfüggő elérésének és az Igazgatóság szerveinek informatikai hálózat működéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának biztosításában;
 14. hatáskörében a szakterületi igényeknek megfelelően biztosítja a munkavégzéshez szükséges IT feltételeket;
 15. gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer megyei felhasználásáról, a felhasználók regisztrációjáról, jogosultságokkal való ellátásáról, részt vesz az üzemképesség fenntartásában;
 16. hatáskörében biztosítja az Igazgatóság informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;
 17. javaslatot tesz az informatikai rendszer továbbfejlesztésére;
 18. gondoskodik a számítástechnikai beruházási igények koordinálásáról, javaslatot dolgoz ki a beszerzésre vonatkozóan;
 19. végzi a hálózatok és egyedi gépek karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén gondoskodik javításukról;
 20. archiválja az informatikai adatokat.