Megyei Főügyeleti Osztály

1.      A Megyei Főügyeleti Osztály feladatkörében:
 
 1. működteti az Igazgatóság megyei főügyeletét és műveletirányító ügyeletét, irányítja a helyi szervek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét;
 2. ellátja a HTP, ÖTP, létesítményi tűzoltóságok, valamint ÖTE ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és szakmai felügyeletét;
 3. biztosítja jogszabályokban és az állami irányítás egyéb eszközeiben előírt jelentések megtételének rendjét és teljesíti a számára előírt jelentési kötelezettségeit;
 4. végrehajtja a részére meghatározott továbbképzési, a szakmai működést biztosító szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;
 5. véleményezi az Igazgatóságra érkező, az osztályra vonatkozó belső normatívák tervezettét;
 6. a főügyeleti osztályvezető az igazgatóság féléves és havi munkatervének megfelelően az értekezleteken beszámol az ügyeleti osztály szakterületi tevékenységéről;
 7. jelentéseket állít össze és továbbít a megye illetékességi területén bekövetkezett eseményekről, elöljárói utasításra feldolgozza, értékeli, elemzi, majd archiválja és továbbítja az érintett szervezeti egységek részére;
 8. végrehajtja és biztosítja az ügyeleti nyilvántartások vezetését;
 9. ellenőrzi az Igazgatóság helyi szerveinek, az ÖTP-k, a létesítményi tűzoltó-parancsnokságok és az ÖTE-k ügyeleti szolgálatainak tevékenységét. Vizsgálja az ügyeleti okmányok vezetését az ügyeleti technikai, szervezeti feltételeket;
 10. betartja, valamint szakterületét érintően betartatja a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatai és azok közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló jogszabályokban foglaltakat;
 11. a KvK-k által felterjesztett és készített jelentések alapján Napi Jelentést készít, melyet jóváhagyás után továbbít a BM OKF Központi Főügyeleti Főosztály részére;
 12. működése során, szükség szerint tart kapcsolatot a megyei hatáskörű társszervek ügyeleteivel;
 13. közreműködik a nukleáris és radioaktív anyagok szállításával kapcsolatban a megyei Igazgatóság számára meghatározott feladatok végrehajtásában;
 14. a BM OKF Központi Főügyeleti Főosztálya Főügyeletétől kapott, az ország légi-riasztására szóló jelzést továbbítja, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan végrehajtott és további intézkedést, igénylő feladatokat;
 15. együttműködik és kapcsolatot tart a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer diszpécserszolgálatával és végrehajtja a MoLaRi morgatópróbáit és riasztását. Végrehajtja a megyei riasztási rendet;
 16. végzi a műveletirányító tervek működtetési feladatait, a megyei riasztású különleges szerek riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;
 17. összeállítja a bekövetkezett eseményekről szóló jelentéseket, elkészíti a szükséges információs anyagokat;
 18. részt vesz és végrehajtja az esemény-kommunikáció folyamatában a főügyeleti osztály részére meghatározott feladatokat;
 19. szervezi a főügyeleti osztályon szolgálatot ellátók és a helyi szervek híradó ügyeleteinek továbbképzését, tematikát készít elő, az ügyeleti szolgálatot éves felkészítési tervéhez;
 20. a sajtó- és tömegtájékoztató tevékenység során együttműködik az Igazgatóság sajtószóvivőjével;
 21. közreműködik az Igazgatóság és helyi szerveinek értesítési és magasabb készültségbe helyezésével kapcsolatos feladattervek végrehajtásában
 22. a polgári védelmi és katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtása során együttműködik a számára megjelölt megyei illetékességű szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 23. végrehajtja a KAP –online rendszerben a szükséges statisztikai adatszolgáltatást, adatlapok felvitelét;
 24.  folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes tűzoltóságok által indított, a KAP – online rendszerben szereplő adatszolgáltatásokat, vizsgálja azok időbeliségét;
 25. a KAP – online rendszerben az időn kívüli vagy nem megfelelő adatszolgáltatás észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi;
 26. a KAP – online rendszerben folyamatosan nyomon követei a megye tűzoltóságainak szerállományát, a készenléti létszám helyzetét, riaszthatóságát, szükség esetén számára meghatározott jelentési kötelezettségét teljesíti;
 27. folyamatosan vezeti a megyei főügyeleti osztály számára előírt okmányokat;
 28. teljesíti és végrehajtja a megyei főügyelet működését szabályzó szolgálati utasításban foglaltakat;
 29. végrehajtja a belső normákban előírt, a főügyelet hatáskörébe tartozó riasztási, értesítési, jelentési kötelezettségeket;
 30. fogadja a segélykérő távbeszélőrendszereken keresztül érkező segélykérő hívásokat, a szükséges intézkedéseket a belső normákban foglaknak megfelelően végrehajtja;
 31. kialakítja, a betartja a főügyelet munkarendjére, feladatmegosztására vonatkozó rendelkezéseket.
 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
 

1. Tűzoltósági feladatok:

 • közreműködik és végrehajtja a tűzoltás vezetésére jogosultak szakmai továbbképzését;
 • a szolgálat működési rendjében meghatározott riasztási fokozattal rendelkező tűz – és vagy műszaki mentéshez vonul, majd átveszi a tűzoltás, műszaki mentés irányítását;
 • a tűzoltás vagy műszaki mentés irányításának átvételét az alábbi szolgálati beosztást ellátó személyektől veheti át:
-         Szerparancsnok,
-         Rajparancsnok,
-         Szolgálatparancsnok,
-         Tűzoltóparancsnok-helyettes,
-         Tűzoltóparancsnok,
-         KvK-vezető.

2. Amennyiben nem veszi át a tűzoltás vagy műszaki mentés irányítását úgy jogosult tanácsaival segíteni a tűzoltás-vezetőt a káresemények felszámolása során, figyelemmel kíséri a beavatkozói állomány tevékenységét, értékeli azt, a hiányosságok javítása érdekében meghatározott intézkedéseket tesz.

3. Ellenőrzi a HTP, ÖTP szolgálati csoportjánál a szolgálatellátást.
4. Részt vesz a nagy kiterjedésű, bonyolult nagy erőket igénylő káresetek során a vezetési törzs megszervezésében és irányításában.
5. Prezentációkat tart a tűzoltás vezetésére jogosultak továbbképzéseken a tanulságos tűz – és műszaki mentésekkel kapcsolatban.
6. Adatokat gyűjt a létesítményben keletkezett tűz - és vagy műszaki mentés során az iparbiztonság nyilvántartás, illetve a védelmi tervek vonatkozásában.
7. Végzi a szolgálat tevékenységével kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatást.
8. Beavatkozás-elemzési feladatok:
 • kötelessége figyelemmel kísérni a megye illetékességi területén történt tűzoltói beavatkozásokat, az eseményekkel összefüggésben a beavatkozók (hivatásos, önkormányzati létesítményi és önkéntes tűzoltók), és az együttműködők tevékenységét. Megállapításairól jelentést készít, abban javaslatokat fogalmaz meg;
 • információkat gyűjt, azokat elemezi a tűzoltás és vagy műszaki mentés során, amelyek kiterjednek a felhasznált eszközökre, oltóanyagokra, a megvalósított taktikára vonatkozóan, megállapításairól jelentést, javaslatokat készít;
 • tevékenysége során értékeli a jogszabályokban, belső szabályozókban foglaltak végrehajthatóságát, az alkalmazott tűzoltási terv, tűzriadó terv, műveleti terv megfelelősségét.
9. Beavatkozók biztonsága érdekében végrehajtandó tevékenységek:
 • figyelemmel kíséri a HTP, ÖTP, valamint létesítményi tűzoltó-parancsnokságoknál a biztonságos beavatkozáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét, kiemelt figyelmet fordít veszélyes vegyi anyagok jelenlétében, valamint mélyből vagy magasból történő mentéssel kapcsolatos beavatkozások biztonságára;
 • adatokat gyűjt az egyéni védőeszközök használatával, beválásukkal, esetleges hiányosságaikkal, sérülésükkel kapcsolatban, hiányosság esetén azonnal intézkedik annak elhárítására;
 • tűzoltás és műszaki mentésben résztvevő tűzoltó sérülése esetén vizsgálja a sérülés létrejöttének körülményeit, tapasztalatait jelentésben rögzíti.
10. Gyakorlatok megszervezése, tűzoltósági gyakorlatok ellenőrzése:
 • ellenőrzi és értékeli a tűzoltóságok számára előírt szerelési, tűzoltótechnika kezelői, szituációs begyakorló, valamint ellenőrző gyakorlatokat;
 • szervezi és végrehajtja a helyi szervek számára az KMSZ által szervezett tűzoltási, műszaki-mentési szituációs gyakorlatokat;
 • megszervezi és közreműködik a megyei szintű ellenőrző gyakorlatokban;
 • dszervezi a vezetési törzsgyakorlatokat, a tűzoltási gyakorlatokat, katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatokat, végrehajtásának ellenőrzésében, értékelésében részt vesz.
 
Katasztrófavédelmi Mobil Labor
 1. végrehajtja tűz – és műszaki mentés során a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérését, a változásokat figyelemmel kíséri, a veszélyeztetésről szóló adatokat, információkat gyűjti és továbbítja;
 2. felderíti a veszélyeztetett terület;
 3. javaslataival segíti a veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozás esetében a kárhelyparancsnok döntéseit;
 4. közreműködik a lakosság gyors helyszíni riasztásának elősegítésében, végrehajtja a számára meghatározott feladatokat;
 5. végzi a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok tervezését, szervezését, illetve közreműködik annak végrehajtásában;
 6. veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködik a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával;
 7. szakmai segítséget nyújt az Igazgatóság, valamint a társ- és együttműködő szervezetek részére;
 8. végzi a veszélyes áru közúti – és telephelyi - (ADR), vasúti (RID), vízi (ADN) és légi (ICAO) szállításával kapcsolatos ellenőrzés feladatokat, valamint az azokkal kapcsolatos balesetek és rendkívüli események kivizsgálását;
 9. közreműködik a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzéseiben;
 10. ellenőrzi a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek belső védelmi terv gyakorlatait, helyszíni ellenőrzéséket tart és minősíti a végrehajtást;
 11. kivizsgálja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint küszöbérték alatti üzemekben bekövetkező baleseteket, üzemzavarokat;
 12. közreműködés a veszélyeztetettség felmérésében és az adatszolgáltatásban a polgármesterek és a védelmi bizottságok számára;
 13. kapcsolatot tart és együttműködik az ÖTP-kel és a létesítményi tűzoltóságokkal.
 
A Megyei Műveletirányítási Ügyelet
 
 
 1. értékeli az általa felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett bejelentéseket, jelzéseket;
 2. megteszi a szükséges intézkedéseket az erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítására, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítására;
 3. Kapcsolatot tart az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítséget nyújt és segítség igénybe vesz az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján;
 4. jelenti a jelentési kötelezettségbe tartozó tűzeseteket és műszaki mentéseket, valamint a tett intézkedéseket a megyei főügyeletesnek, aki az illetékes vezetőknek;
 5. intézkedik a tűzeseti és műszaki mentési tevékenység, illetve szolgálat ellátás érdekében a szükséges és lehetséges szer- és létszám átcsoportosításokra, 3 órát meghaladó működés esetén a váltás megszervezésére;
 6. gondoskodik védőital elkészíttetéséről, illetve helyszínre szállíttatásáról, ha a tűz- és káreseti tevékenység előre láthatóan a 3 órát meghaladja, továbbá ha a tűzoltás vezető kéri;
 7. tájékoztatja a szolgálatból távozó a szolgálatba lépőt részletesen a szolgálati ideje alatt történt eseményekről. A szolgálatba lépő vegye át a folyamatban lévő és intézkedésre váró feladatokat, a munkavégzéshez szükséges tárgyakat, eszközöket, eseményeket. Győződjön meg a Műveletirányítási Ügyelet berendezéseinek üzemképességéről, a szolgálati hely rendjéről;
 8. rádiópróbát tart a mindenkor érvényben lévő 52 VPN gazdai utasítás alapján a meghatározott belső norma szerint;