Megyei Főfelügyelőség

A megyei tűzoltósági főfelügyelő feladata

Közreműködik:

 • Az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;
 • Jelentések, tanulmányok tűzvizsgálatot érintő részeinek elkészítésében;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott iránymutatások, tájékoztatók alkalmazásában;
 • Továbbképzések szervezésében;
Figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli:
 • A katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzvizsgálati tevékenységét;
 • A tűzkár-statisztikai adatokat;
Javaslatot tesz:
 • A szakterületet érintő szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteire;
 • Egyes tűzesetek részletes elemzésére, tanulmány készítés elrendelésére;
 • Tűzmegelőzést, a tűzoltást, a tűzvizsgálatot érintő tapasztalatok hasznosítására;
 • A tűzvizsgálat gyakorlati végrehajtásának, a normatívák egységes értelmezése érdekében tájékoztatók kidolgozására;
 • Tűzgyújtási tilalom elrendelésére;
Elkészíti:
 • A szakterületre vonatkozó részjelentéseket, időszaki értékeléseket;


Tűzoltósági szakterület:

 • Végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, véleményezési, valamint a feladatkörébe tartozó szakmai irányítási és szakmai felügyeleti feladatokat;
 • Kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel
 • Tervezi és szervezi a katasztrófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési szakterületen dolgozók, valamint az önkormányzati tűzoltóságok vezetői, bevetés-irányítási szakterületén dolgozók éves, fél éves továbbképzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületet érintő eseményekről, félévente szakterület tevékenységéről beszámolót készít;
 • Véleményezi a tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek fejlesztési pályázatait;
 • Biztosítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szakterületre vonatkozó útmutatókban és tájékoztatókban foglaltak érvényesülését;
 • Iránymutatást ad ki a hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok éves továbbképzési tervének elkészítéséhez;
 • Végzi az igazgatóság hivatásos állományának pszichikai és fizikai felkészítését, szintfelmérését, ellenőrzi a hivatásos tűzoltóságok hasonló tevékenységét;
 • Szervezi a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt országos tűzoltósport megyei szintű versenyeit, és a szakmai vetélkedőket;
 • Figyelemmel kíséri a különböző súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott szabályozók változását, javaslatot ad a jogszabály-változások előkészítéséhez, módosításához;
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételének szervezésében;
 • Javaslatot készít a TMMT készítésére kötelezett létesítmények körének megállapítására, az elkészült terveket jóváhagyás előtt véleményezi;
 • Igény alapján szervezi a tűzoltói alaptanfolyamot és az OKJ-s tűzoltó szakképzést;
 • koordinálja a tűzeseti és műszaki mentési adatok számítógépes feldolgozását és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást (on-line KAP);
 • Részt vesz a rendvédelmi szervek, védelmi bizottságok, önkormányzatok által szervezett, kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés szervezésében, végrehajtásának ellenőrzésében;
 • Ellátja a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • A megye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a beavatkozó tűzoltóságok részére, szervezi az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • Jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • Közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok elkészítésében;
 • Az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez  polgári védelmi, iparbiztonsági  főfelügyelővel egyeztetve;
Ellenőrzési feladatai keretében:
 • Ellenőrzi a tűzoltóságok készenléti szolgálata ellátását, a szolgálatszervezési és ügyeleti okmányok vezetését;
 • Részt vesz a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervezetekkel és karitatív szervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • Ellenőrzi a tűzoltóságok ügyeleti szolgálatait;
 • szakterületet érintő feladatok megyén belüli egységes értelmezés érdekében útmutatókat, tájékoztatókat ad ki;
 • Szakmai felügyelete keretében ellenőrzi a készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány szakmai felkészültségét, a szolgálatellátás színvonalát;
 • Ellenőrzi a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szituációs begyakorló- vagy annál magasabb szintű gyakorlatok végrehajtását, a vezetői és végrehajtói állomány tevékenységét;
 • Végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Figyelemmel kíséri a hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát;
 • Időszakos vizsgálatok keretében ellenőrzi a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát;
Tűzoltás-taktikai feladatai keretében:
 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását. A tűzoltóságok továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Felügyeli és ellenőrzi a Műveletirányítási Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatoknak a teljesítését, és megyei ügyeleten keresztül működteti azt;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának az elrendelését;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megadott szempontok alapján vizsgálja a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, a vizsgálat során tapasztaltakat felterjeszti a főigazgatóságra;
Műszaki Mentési és Műveleti feladatai keretében:
 • Véleményezi, és összesíti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit. A tűzoltóságok Továbbképzési terveit jóváhagyás előtt és a végrehajtása során ellenőrzi;
 • Katasztrófahelyzetben közvetlen utasítás kiadását kezdeményezi felkészítésre, jelentéstételre, működési terület elhagyására, végrehajtja az igazgató ezzel kapcsolatos utasításait, ellenőrzi a végrehajtást, helyzetértékelés alapján javaslatot tesz rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésére;
 • Összeállítja a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzéseket, értékeléseket, előkészíti az ezzel összefüggő vezetői döntések tervezeteit;
 • A mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a mentésben résztvevő szomszédos megyei igazgatóságokkal, társszervezetekkel, civil mentőszervezetekkel, karitatív és társadalmi szervezetekkel, a lakosság részére pszichikai segítséget nyújtó szervezetekkel, személyekkel;
 • A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat dolgoz és ad ki;
 • Javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmánykészítés elrendelésére a hivatásos tűzoltóságok vonatkozásában, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedésére a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatban tanulmányt készít;
 • Közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • Szakterületén végrehajtja a BM OKF által elrendelt terven felüli célellenőrzéseket, témavizsgálatokat;
 • Félévente a szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült tanulmányokat, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve közreadására;


További feladatok:

 • Közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolásában;
 • Igény esetén szervezi a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokat;
 • Javaslatot tesz új, korszerű mentési taktikai elvek kidolgozásához;
 • Tervezi a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő különleges mentőszervezetek védekezésbe való bevonását és közreműködését;
 • Együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható civil mentőszervezetekkel, társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • Ellenőrzi és felügyeli a szivattyú és kisgépkezelői tanfolyamokkal kibővített tűzoltó szakképzések szakmai színvonalát és megfelelőségét;
 • Ellátja a Minőségirányítási Rendszer követelményeiből adódóan az felügyelőségre háruló feladatokat;

A megyei iparbiztonsági főfelügyelő feladata

      Veszélyes üzemekkel kapcsolatban területi szinten:

 

 • a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, - logisztikai szervezetek, cégek beazonosítása: önbevallás, bejelentés, nyilvános adat, belföldi jogsegély, hatósági-szakhatósági munka során
 • kockázati (makro-mikro szintű) tényezők felderítése, nyilvántartása
 • kockázati tényezők értékelése, elemzése alapján kiemelt-közepes és alacsony kockázati tényező feltárása
 • intézkedések megtétele: a kockázati tényezők minimalizálása és megszüntetése
 • egységes megelőzési tevékenységet hajt végre, feltételeinek létrehozásában - módosításának előkészítésében vesz részt, adatot szolgáltat és ellenőrzést hajt végre
 • szakmai vezetést és iránymutatást ad a helyi katasztrófavédelmi szervnek


Veszélyes áruk szállítmányozásával kapcsolatban:

 • a vasúton történő veszélyes áruk szállítmányozásának bejelentését fogadja, nyilvántartja
 • tervezi és végrehajtja a közúti, vasúti, vízi úton történő veszélyes áruk szállítmányozását

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében:

 • kockázatelemzés
 • beazonosítás
 • hatósági felügyelet alatt tartás
 • fenyegetettség szektorainak felkészítése-nyomon követés, véleményezés, adatszolgáltatás


A konkrét feladatvégzés során:

 • közreműködik a SEVESO Irányelvből az igazgatóságra háruló szakterületi feladatok végrehajtásában;
 • végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti jelentésekhez kapcsolódó főigazgatóság részére történő azonnali adatszolgáltatást;
 • részt vesz a bekövetkezett súlyos baleset értékelésére, elemzésére létrehozott bizottság munkájában;
 • felkérésre részt vesz a belső védelmi tervben foglaltak hatósági ellenőrzésében, a lakosság védelme érdekében tett intézkedések felülvizsgálatában;
 • felkérésre közreműködik a belső védelmi tervben foglaltak ellenőrzésében, gyakoroltatásuk felügyeletében;
 • figyelemmel kíséri a veszélyes ipari üzem és a veszélyes katonai objektum körüli veszélyességi övezet kialakításával kapcsolatos döntések településrendezési tervekben történő végrehajtását, közreműködik a veszélyességi övezetben történő fejlesztésekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására létrehozott bizottság munkájában;
 • részt vesz a veszélyes ipari üzemek BM OKF által tartott hatósági ellenőrzésein;
 • együttműködik a polgármesterekkel, a védelmi bizottság elnökével a súlyos ipari balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi feladatai ellátásában;
 • együttműködik a polgármester által készítendő külső védelmi terv koncepció elkészítésében;
 • közreműködik - a települési polgármesterekkel együttműködve - a külső védelmi tervek kidolgozásában;
 • a külső védelmi tervben foglaltakat a jogszabályban meghatározottak szerint, illetve az új vagy módosított biztonsági jelentés elfogadását követően felülvizsgálja;

A megyei polgári védelmi főfelügyelő feladata

Tervezési és hatósági feladatok vonatkozásában:

 • kidolgozza a települések kockázatelemzésen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolásának rendjét, biztosítja a kockázatok azonosításához és elemzéséhez szükséges szakmai támogatást;
 • a polgármester által felterjesztett osztályba sorolási javaslatot szakmailag felülvizsgálja, gondoskodik annak felterjesztéséről;
 • a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés valamennyi szintjén;
 • figyelemmel kíséri a települési és a kirendeltség összesített veszélyelhárítási tervének elkészítését, valamint közreműködik a területi veszélyelhárítási terv kidolgozásában
 • gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít;
 • szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;
 • közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés szakmai feladatait;
 • koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;
 • koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi szintű feladatokat;
 • koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • részt vesz a KAP-Online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatása kialakításában, továbbfejlesztésében;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;
 • vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat;
 • szervezi és koordinálja az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását;
 • javaslatot tesz a polgári védelmi feladatok korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokra;
 • felkérésre részt vesz a katasztrófavédelem közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában;
 • felkérésre részt vesz a minősített időszakokkal kapcsolatos jogszabályok és utasítások előkészítésében;
 • kidolgozza az igazgatóság minősített időszaki terveit, koordinálja és ellenőrzi a kirendeltségek ezirányú tevékenységét;
 • illetékességi területén szervezi a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli felkészítését;
 • közreműködik a lakosság felkészítési feladatok megszervezésében, koordinálja a kirendeltségek ilyen irányú tevékenységét;
 • megszervezi a megyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt, szakmai vetélkedőket, koordinálja és felügyeli a kirendeltségek ezzel kapcsolatos tevékenységét;
 • szervezi és végzi a helyreállítás és újjáépítés megyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
 • elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységet, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos jogszabályok módosítására;
 • a lakosság védelme érdekében javaslatot tesz életvédelmi létesítmények létesítésére, közreműködik a kapcsolódó jogszabályok módosításában;
 • végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai, vegyi védelmére vonatkozó követelmények kidolgozását;
 • vezeti az életvédelmi létesítmények megyei adatbázisát, ellenőrzi a nyilvántartással, fenntartással, hasznosítással kapcsolatos követelmények betartását.
 • koordinálja és szükség szerint szervezi a hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;
 • ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;
 • ellátja és koordinálja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat.

Műveletirányítási feladatok vonatkozásában:

 • összehangolja az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);
 • koordinálja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését;
 • megyei szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését;
 • végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat; vezeti az összesített létszámadatokról készített adatbázist;
 • javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;
 • koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a társszervekkel, a társadalmi és gazdálkodó  szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;
 • végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;
 • közreműködik a megye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a beavatkozó szervek részére;
 • koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;
 • megyei szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését;
 • nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásiról;
 • együttműködik a katasztrófaelhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról;
 • koordinálja az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;
 • koordinálja illetékességi területén a humanitárius segítségnyújtás szervezését;
 • részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.