Ellenőrzési Szolgálat

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi

Feladatai:
 1. az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén az igazgató megbízásából az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
 2. az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi az egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
 3. az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normatíváknak kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;
 4. kezdeményezi a belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;
 5. külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja az Igazgatóság éves tevékenységének minősítését.
 
Revizori szakterület:
 1. ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve igazgatói utasítás alapján végzi;
 2. végrehajtja a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az államháztartási és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, továbbá az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt szakirányú feladatokat;
 3. összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja – szükség szerint szakértők bevonásával - a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát;
 4. az ellenőrzéseket úgy tervezi, hogy azok mennyisége, a kockázatelemzés alapján, optimálisan alkalmazkodjon a vezetés szükségleteihez;
 5. e)   az éves belső ellenőrzési terv elkészítése során megfelelő mennyiségű szabad kapacitást tartalékol a rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzések végrehajtására;
 6. biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;
 7. ellenőrzi és értékeli a belső kontrollrendszer, azon belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének és működésének helyzetét (a jelen Szabályzat 4. függeléke tartalmazza a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendjét);
 8. vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
 9. vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát;
 10. az ellenőrzéseket tervszerűen, a vizsgált szervezeti egység, vagy szervezeti elem helyzetével, fő feladataival összhangban, kockázatelemzésen alapuló, rendszerszemléletű vizsgálati módszerekkel hajtja végre;
 11. a gazdálkodási tevékenység vizsgálata és megítélése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályokban, belső rendelkezésekben rögzített követelmények, normák érvényesülésének megismerésére;
 12. z ellenőrzéseket a vizsgálat tárgyához legcélszerűbben kapcsolódó ellenőrzési módszerek alkalmazásával, szakszerűen hajtja végre;
 13. a szabályszerűség mellett vizsgálja az ellenőrzött tevékenység gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét és célszerűségét;
 14. az ellenőrzések során érvényesíti az objektivitás, és tárgyilagosság elveit, tényszerűen és elemzően állapítja meg az eredményeket, hiányosságokat, konstruktívan és kezdeményezően jelzi a vezetői döntést igénylő helyzeteket;
 15. érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását;
 16. az ellenőrzés komplexitásán belül érvényesíti a rendszerszemléletet, a fő folyamatok, lényegi összefüggések átfogó vizsgálatát, megítélését és minősítését;
 17. a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását;
 18. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;
 19. figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
 20. büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;
 21. a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
 22. az ellenőrzések során érvényesíti a belső ellenőr és az ellenőrzött jogait, illetve kötelességeit;
 23. elkészíti, összeállítja és felterjeszti az Igazgatóság belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló jelentéseket;
 24.  véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit.
 
Szakmai belső ellenőrzési szakterület:
 1. összeállítja az Igazgatóság féléves Ellenőrzési és Felügyeleti Tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;
 2. szervezi, és szakterülete vonatkozásában végrehajtja az átfogó-, irányítószervi-, utó-, cél-, és témavizsgálati ellenőrzéseket, valamint a szakterületek képviselőinek bevonásával végrehajtja a soron kívüli ellenőrzéseket;
 3. gyűjti és összesíti az Igazgatóság szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;
 4. a szolgálat tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat;
 5. szakmai felügyeletet gyakorol az Igazgatóság szervezeti egységei és a helyi szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;
 6. ellenőrzi az Igazgatóság szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;
 7. részt vesz az Igazgatóság szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;
 8. az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemezésével, és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különböző szakterületi továbbképzéseiben;
 9. igazgatói utasításra részt vesz az önkormányzati szervek újjáépítéssel kapcsolatos feladatainak teljesítésének ellenőrzésében.