Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői

A Pest MKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2018. február 05.
Letöltés:    Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat
Közzétéve:  2018. január 11.
Letöltés:    BM OKF Adatvédelmi Szabályzat
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. december 14.
Letöltés:    Alapító okirat
Közzétéve:  2016. február 25.
Letöltés:    Pest MKI SZMSZ

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 24.Minőségpolitika
2016. június 24.Vízügy
2016. június 24.Etikai kódex
2016. augusztus 31.Adatvédelmi szabályzat
2018. február 05.Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2017. október 06.
Letöltés:    Hatósági ügyek rendje
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Pest MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2017. február 03.
Letöltés:    A Pest MKI nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Közzétéve:  2019. február 21.
Megtekint:  
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2019. február 21.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. február 21.
Letöltés:    Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
Közérdekű adatok felhasználása

A Pest MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Pest MKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2017. augusztus 01.
Letöltés:    jogorvoslati tájékoztató
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Pest MKI-nál nincs ilyen megállapodás

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közérdekű adatok felhasználása

A Pest MKI-nál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Pest MKI-náll nincs ilyen szerződés.

Közzétételi listák
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2017. augusztus 17.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Megtekint

Közzétéve: 2017.november 14.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés. 

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2018. február 16.
Letöltés:    2018. évi elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 27.2012 elemi költségvetés
2016. június 27.2013 elemi költségvetés
2016. június 27.2014. elemi költségvetés
2016. június 28.2015. évi elemi költségvetés
2017. március 22.2016 évi elemi költségvetés
2018. február 16.2017. évi elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. április 08.
Letöltés:    2018. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 27.2012. év
2016. június 27.2013. év
2016. június 28.2014. év
2017. május 18.2015. év
2018. április 26.2016. év
2019. április 08.2017. év
A költségvetés végrehajtása
Közzétéve:  2019. április 08.
Letöltés:    2018. IV. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 27.2014. II. negyedéves mérleg
2016. június 27.2014. III. negyedéves mérleg
2016. június 27.2014 IV. negyedéves mérleg
2016. június 27.2015. I. negyedév
2016. június 27.2015. II. negyedév
2016. június 28.2015. III. negyedév
2016. június 28.2015. IV. negyedév
2016. június 27.2014. I. negyedéves mérleg
2016. november 16.2016. I. negyedév
2017. március 22.2016. II. negyedév
2017. május 18.2016. III. negyedév
2017. augusztus 24.2016. IV. negyedév
2017. november 02.2017. első negyedév
2018. február 16.2017. II. negyedév
2018. április 26.2017. III. negyedév
2018. október 25.2017. IV. negyedév
2018. október 25.2018. I. negyedév
2018. október 25.2018. II. negyedév
2019. április 08.2018. III. negyedév
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. április 08.
Letöltés:    2018, IV. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 21.2015. II. negyedév
2016. november 17.2016. II. negyedév
2016. november 17.2016. I. negyedév
2015. október 21.2015 I. negyedév
2015. október 21.2014 II-IV. negyedév
2015. július 06.2014 első negyedév
2015. július 06.2013
2015. július 06.2012
2016. április 06.2015 III. negyedév
2016. június 27.2015. IV. negyedév
2017. március 27.2016. III. negyedév
2017. április 27.2016. IV. negyedév
2017. november 02.2017. I. negyedév
2017. november 02.2017. II. negyedév
2018. március 28.2017. III. negyedév
2018. június 18.2017. IV. negyedév
2018. október 25.2018. I. negyedév
2018. október 25.2018. II. negyedév
2019. április 08.2018. III. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. április 08.
Letöltés:    2019. I. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 27.2013. év
2016. június 27.2014. év
2016. június 27.2015. év
2017. április 05.2016. év
2017. április 05.2016. október-december
2017. augusztus 24.2017. január-március
2017. november 13.2017. II. negyedév
2018. március 28.2017. III. negyedév
2018. június 18.2017. IV. negyedév
2018. október 25.2018. I. negyedév
2018. október 25.2018. II. negyedév
2019. április 08.2018. IV. negyedév
2019. április 08.2018. III. negyedév
Koncessziók

A Pest MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2017. augusztus 17.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

Európai unió által támogatott fejlesztések

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében jelenleg nincs Európai Unió által támogoatott fejlesztés. 

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2017. április 10.
Letöltés:    2017. évi közbeszerzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 27.2015. éves közbeszerzési terv
2017. április 10.2016. Közbeszerzési terv
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2012
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2012
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2012
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2012
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2012
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2012
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2013
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2013
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2013
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2013
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2014
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2014
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2014
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2015
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2015
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2016
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2016
2017. augusztus 21.Megkötött szerződés 2017